Bild: Yleiset ostoehdot

Yleiset ostoehdot

Yleiset ostoehdot

BERNINA International AG, 8266 Steckborn, Sveitsi

 1. Yleistä
  1. Yleiset ostoehdot säätävät oikeussuhteen BERNINA International AG:n (jäljempänä „BERNINA“) ja myyjien (jäljempänä „MYYJÄT“) välillä.
  2. MYYJÄN poikkeavia ehtoja sovelletaan vain silloin, kun BERNINA on antanut niiden käytöstä kirjallisen hyväksynnän. Poikkeavia ehtoja ei hyväksytä. BERNINAn vaikeneminen muista ilmoitetuista ehdoista ei tarkoita niiden hyväksymistä.
  3. Näitä yleisiä ostoehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin liikeasioihin, joista sovitaan MYYJÄN kanssa.
  4. Kaikki sopimusta koskeva kirjeenvaihto käydään ainoastaan BERNINAn osto-osaston kanssa.
 2. Sopimuksen teko
  1. Tilaukset ovat voimassa vain, jos ne on tehty kirjallisesti. Allekirjoitus ei ole välttämätön. Kirjallinen muoto täyttyy, kun tilaus tehdään telefaksilla, sähköpostitse tai muulla tavoin, jolla voidaan todistaa tilauksen tekstimuoto.
  2. MYYJÄN katsotaan ottaneeksi vastaan BERNINAn tilaukset, jos hän ei hylkää niitä kirjallisesti 5 työpäivän kuluessa.
 3. Tekniset asiakirjat
  1. Tekniset piirustukset ja eritelmät („tekniset asiakirjat“), jotka BERNINA luovuttaa MYYJÄLLE, kuuluvat kiinteänä osana sopimukseen. BERNINA pidättää kaikki oikeudet teknisiin asiakirjoihin.
  2. Tiedot, jotka taataan MYYJÄN esitteissä, tuoteluetteloissa, kaavioissa ja teknisissä asiakirjoissa ovat sitovia.
  3. Teknisiin asiakirjoihin sovelletaan salassapitovelvollisuutta.
 4. Hinnat, laskutus
Muun kirjallisen sopimuksen puuttuessa sovelletaan seuraavia sääntöjä:
 1. Runkosopimuksessa ja/tai tilauksessa ilmoitettu hinta on kiinteä hinta, jota sovelletaan sitovasti koko ostomäärään.
 2. Hinnat ovat nettohintoja, jotka sisältävät kuljetuspakkauksen.
 3. Arvonlisävero merkitään erikseen, jos se voidaan laskuttaa BERNINAlta.
 4. Muista mahdollisista erityis- ja lisäkuluista täytyy olla BERNINAn kirjallinen hyväksyntä ja niiden täytyy olla merkitty erikseen MYYJÄN laskuun.
 5. MYYJÄN laskussa tulee ilmoittaa BERNINAn tilausnumero ja toimittajan numero sekä toimitettujen osien lukumäärä ja niiden kappalehinta.
 1. Maksu- ja toimitusehdot
Muun kirjallisen sopimuksen puuttuessa sovelletaan seuraavia sääntöjä:
 1. Lasku tulee maksaa 30 päivää toimituksesta ja laskun vastaanotosta ilman alennusta sillä ehdolla, että toimituksessa ja laskutuksessa ei ole puutteita.
 2. Vakiotoimitusehto on „Ex Works“ (EXW) INCOTERMS 2000 -toimituslausekkeen mukaisesti.
 3. Kuljetus suoritetaan ainoastaan BERNINAn nimeämän rahdinkuljettajan toimesta.
 1. Toimitusajat ja toimitukset
  1. Sovitut määräpäivät ja ajankohdat ovat sitovia.
  2. Toimituspäivämäärä on merkitty tilaukseen ja se lasketaan runkosopimuksessa sovitun MYYJÄN vakiotoimitusajan ja rahdinkuljettajan vakiokuljetusajan mukaan.
  3. Ratkaisevaa toimituspäivämäärän noudattamisessa on tavaran saapumisajankohta BERNINAan. Toimituksen viivästyessä MYYJÄ maksaa erikoiskuljetuksesta aiheutuvat kulut (pika/ilma/meri-ilma). Muilta osin vastuu toimituksen viivästymisestä määräytyy lakisääteisten määräysten mukaan.
  4. Tavaran noudon ajankohdasta MYYJÄN luota (avisointi) MYYJÄ ja rahdinkuljettaja sopivat keskenään ottaen huomioon BERNINAn kanssa tehdyn runkosopimuksen.
  5. Erikoiskuljetuksista aiheutuvista kuluista (pika/ilma/meri-ilma) BERNINA vastaa vain siinä tapauksessa, jos halutut toimitusajat poikkeavat runkosopimuksesta  tai jos BERNINA vahvistaa ne kirjallisesti.
  6. Hyödyt ja riskit siirtyvät BERNINAlle, kun toimitus on saapunut määränpäähän asianmukaisesti.
  7. MYYJÄ on velvollinen liittämään toimituksiin asianmukaiset kuormakirjat, joihin on merkitty tilausnumero, toimittajan numero sekä toimitettujen osien lukumäärä.
  8. Ulkomailta saapuviin toimituksiin MYYJÄN tulee liittää vastaavat alkuperäselvitykset (esim. EUR-1 / lomake A) sekä laatia ja liittää asianmukainen kauppalasku. 
  9. MYYJÄN täytyy varustaa vaarallisiksi tai turvatavaroiksi luokitellut tuotteet vastaavilla asiakirjoilla ja selvityksillä.
  10. Teknisiä mallikappaleita sisältäviin toimituksiin tulee merkitä pakkaukseen „alkuperäinen näyte“.
 1. Takuu ja vastuu puutteellisesta toimituksesta
  1. MYYJÄN tulee tarkistaa toimitus tarkasti ennen sen lähetystä sovittujen menetelmien mukaan. BERNINA ei ole velvollinen tarkistamaan tulevia toimituksia.
  2. Takuuaika tavaroiden ja palvelujen toimituksista on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta. Takuuaika alkaa toimitetun tavaran saapumisesta tai palvelun vastaanotosta.
  3. Korvattaville tai korjattaville osille alkaa uusi samanpituinen takuuaika korvaustoimituksen saapumisesta.
  4. MYYJÄ vastaa kaikista taatuista ominaisuuksista, jotka käyvät ilmi tilauksen yhteydessä toimitetuista teknisistä asiakirjoista sekä että toimitetuissa osissa ei ole rakenteellisia tai lainsäädännöllisiä puutteita.
  5. Alkuperäiset näytteet, jotka läpäisivät menestyksellä tarkastuksen, ovat  taattuja ominaisuuksiltaan. Näitä alkuperäisiä näytteitä käytetään viitteenä epäselvissä tapauksissa. 
  6. Jos toimituksessa havaitaan puutteita, MYYJÄLLÄ on mahdollisuus jälkitoimitukseen vain siinä tapauksessa, ettei siitä aiheudu BERNINAlle kohtuuttomia seuraamuksia kuten jälkitoimitusta ei voitaisi toimittaa enää määräaikaan mennessä ja/tai siitä aiheutuvat kustannukset (esim. tuotantokatkos) olisivat kohtuuttoman suuret. Tällaisessa tapauksessa BERNINAlla on oikeus poistaa puutteet itse tai poistattaa ne kolmannella osapuolella MYYJÄN kustannuksella  .
  7. BERNINA pidättää sen lisäksi oikeuden vaatia kohtuullista hinnan alennusta tai vetäytyä sopimuksesta ja kieltäytyä vastaanottamasta toimitusta.
  8. Muilta osin takuu ja vastuu määräytyvät lakisääteisten määräysten mukaan.
  9. MYYJÄ on velvollinen korvaamaan vahingot BERNINAn tuotevastuuta kohtaan ilmoittamista vaatimuksista, jos vahingot aiheutuvat MYYJÄN toimittamista osista.
 2. Salassapito
  1. MYYJÄ sitoutuu pitämään liikesalaisuutena kaikki liikesuhdetta koskevat kaupalliset ja tekniset tiedot.
  2. Samaa sääntöä sovelletaan MYYJÄN saamiin tietoihin kuten esim. piirustuksiin, näytteisiin, malleihin, luonnoksiin ja mallineisiin.
  3. Tietoihin, jotka olivat MYYJÄN tiedossa jo ilmoitushetkellä tai jotka olivat julkisesti käytettävissä, ei sovelleta salassapitovelvollisuutta.
  4. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimussuhteen päätyttyä.
 3. Teollisoikeudet
  1. MYYJÄ takaa, ettei toimitettuihin tavaroihin tai palveluihin sovelleta kolmannen osapuolen teollis- tai tekijänoikeutta ja ettei niiden toimituksesta tai BERNINAn ja sen asiakkaiden käyttäessä niitä sopimuksen mukaisesti seuraa kolmannen osapuolen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausta. Tämä koskee myös teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka ovat voimassa ulkomailla.
  2. Tätä ei sovelleta, jos kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksessa ilmenee, että toimitettu tavara on valmistettu BERNINAn piirustusten ja ohjeiden mukaan.
  3. MYYJÄ tunnustaa BERNINAn ja muiden BERNINA-ryhmään kuuluvien yhtiöiden yksinoikeuden tuotemerkkeihin, nimiin ja logoihin. Myyjä ei saa tehdä ilmoitusta tuotemerkeistä tai teollisoikeuksista eikä tehdä patentti-ilmoituksia, jotka kokonaan tai osittain kuuluvat BERNINAlle.
  4. Mahdolliset teollis- ja tekijänoikeudet sekä teknologioihin, menetelmiin tai tuotekehitykseen liittyvä tietotaito, jota sopimuksen osapuolet sopimussuhteen yhteydessä kehittävät, kuuluu kokonaisuudessaan BERNINAlle. Annettaessa MYYJÄLLE toimeksianto näistä oikeuksista luovutaan.   
  5. Sopimusosapuolet sitoutuvat välittömästi ilmoittamaan toisilleen tunnetuksi tulevista loukkausriskeistä ja kolmannen osapuolen ilmoittamista loukkausvaatimuksista ja torjumaan vastaavat loukkausvaatimukset yhteisestä sopimuksesta kohtuullisuuden rajoissa.
 4. Loppusäännös
  1. Jos toinen sopimusosapuolista lopettaa maksamisen tai hänen omaisuudestaan aloitetaan maksukyvyttömyysmenettely, tällöin toinen sopimusosapuoli on oikeutettu vetäytymään siitä osasta sopimusta, jota ei ole vielä täytetty.
  2. Jos jokin näistä yleisten ostoehtojen määräyksistä on mitätön tai tulee mitättömäksi, muut määräykset säilyttävät voimassaolonsa.
  3. Sopimukseen tehtävät muutokset tai lisäykset täytyy tehdä kirjallisessa muodossa sopimusosapuolten välillä luvun 2 a mukaisesti.
  4. Sopimukseen sovelletaan Sveitsin lakia mukaanlukien YK:n yleissopimusta kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista (ns. „Vienna Convention“).
  5. Ainoa oikeuspaikka kaikkiin tästä sopimuksesta tai yksittäisistä tilauksista aiheutuviin riitaisuuksiin on Steckborn Sveitsissä.
Steckbornissa, tammikuussa 2005