Bild: Gen. kjøpsbetingelser

Generelle kjøpsbetingelser

Generelle kjøpsbetingelser

BERNINA International AG, 8266 Steckborn, Sveits

 1. Generelt
  1. Disse generelle kjøpsbetingelsene regulerer rettsforholdet mellom BERNINA International AG (heretter "BERNINA") og våre leverandører (heretter "LEVERANDØRER").
  2. Andre betingelser for LEVERANDØRER gjelder kun når det er uttrykkelig og skriftlig godkjent av BERNINA. Andre betingelser avvises herved uttrykkelig. At BERNINA ikke uttrykkelig har uttalt seg om andre meddelte betingelser betyr ikke at disse godkjennes.
  3. Disse generelle innkjøpsbetingelsene gjelder også for alle fremtidige avtaler med LEVERANDØRER.
  4. Korrespondansen om avtalen skal utelukkende føres med innkjøpsavdelingen hos BERNINA.
 2. Avtaleinngåelse
  1. Bestillinger er bare gyldige når de er skriftlige. En underskrift er ikke nødvendig. Skriftformen vedlikeholdes når overføringen gjøres via faks, e-post eller en annen form for overføring som lar ordrebekreftelsen gjøres skriftlig.
  2. Bestillinger til BERNINA gjelder slik de er mottatt fra LEVERANDØRENE, sa sant de ikke trekkes skriftlig tilbake innen 5 arbeidsdager.
 3. Teknisk informasjon
  1. Tekniske tegninger og spesifikasjoner ("Teknisk informasjon"), som BERNINA angir til LEVERANDØREN, gjelder som en integrert avtaledel. BERNINA forbeholder seg alle rettigheter til slik teknisk informasjon.
  2. Informasjon som garanteres i prospekter, kataloger, planer og teknisk informasjon for LEVERANDØREN er bindende.
  3. Den tekniske informasjonen er underlagt konfidensialitetsplikten.
 4. Priser, fakturering
Om det mangler andre skriftlige avtaler, gjelder følgende regler:
 1. Prisen som er angitt i rammeavtalen og/eller i bestillingen er en fastpris og er bindende for hele antallet.
 2. Prisen forstås som nettopris inkludert transportemballering.
 3. Merverdiavgiften skal beregnes separat, så sant den skal beregnes for BERNINA.
 4. Eventuelle ekstra spesial- eller tilleggskostnader må først tas opp skriftlig med BERNINA og så angis separat på LEVERANDØRENS faktura.
 5. På LEVERANDØRENS faktura finnes bestillings- og leveransenummeret fra BERNINA samt antallet leverte deler og stykkprisen deres.
 1. Betalings- og leveringsbetingelser
Om det mangler andre skriftlige avtaler, gjelder følgende regler:
 1. Betaling av faktura skjer 30 dager etter levering og fakturering uten rabattfradrag, forutsatt en mangelfri levering og fakturering.
 2. Standard leveringsbetingelser er "Ex Works" (EXW) etter INCOTERMS 2000.
 3. Transport skjer kun via en av BERNINAs fastlagte transportører.
 1. Leveringsfrister og leveranser
  1. Avtalte terminer og frister er bindende.
  2. Leveringsterminen er angitt på bestillingen og beregnet ut fra standard leveringstid i LEVERANDØRENS rammeavtale, og standard transporttid for speditøren.
  3. Overholdelse av leveringsterminen er avhengig av når varene kommer til BERNINA. Ved leveringsforsinkelse bærer LEVERANDØREN kostnadene for spesialtransport (Ekspress/Luft/Sjø-Luft). Ellers retter heftelser for leveringsforsinkelse seg etter de rettslige forskriftene.
  4. Betalingsplanen til speditør fra LEVERANDØREN (varsling) bestemmes selvstendig mellom LEVERANDØREN og speditøren, med hensyn tatt til rammeavtalen med BERNINA.
  5. Kostnader for spesialtransport (Ekspress/Luft/Sjø-Luft) overtas kun av BERNINA dersom ønsket leveringstermin avviker  fra rammeavtalen eller når dette oppgis skriftlig fra BERNINA.
  6. Bruksmuligheter og farer overføres til BERNINA når leveransen er levert på korrekt sted i henhold til avtalen.
  7. LEVERANDØREN forplikter seg til å levere tilhørende følgesedler, som viser bestillingsnummer, leverandørnummer og antall deler leveransen inneholder.
  8. For levering til utlandet må LEVERANDØREN kunne fremvise den gjeldende opprinnelsesinformasjonen (f.eks. EUR-1 / skjema A) samt en tilhørende handelsfakturasammen med leveransen. 
  9. Varer som er klassifisert som farlig gods, må ha korrekte dokumenter og merknader fra LEVERANDØREN.
  10. Leveranser med tekniske mønsterdeler skal kjennetegnes med "Erstmuster" (master-prøve) på emballasjen.
 1. Garanti og ansvar ved mangler
  1. LEVERANDØREN skal kontrollere forsendelsen i henhold til vanlige metoder før frakt. BERNINA er ikke forpliktet til å kontrollerer innkommende leveranser.
  2. Garantifristen for leveranser og tjenester er fire og tyve (24) måneder. Garantifristen starter når varene kommer frem eller en vellykket utførsel av tjenesten.
  3. For erstatnings- eller reparasjonsdeler starter garantifristen på nytt ved erstatningsleveransen, med samme varighet.
  4. LEVERANDØREN er ansvarlig for alle garanterte egenskaper som er angitt i bestilling i forhold til teknisk informasjon samt at den leverte delen er uten materielle eller rettslige mangler.
  5. Master-prøven (Erstmuster), som leveres med slike varer, gjelder  som garantert egenskap. Denne master-prøven (Erstmuster) brukes som referanse i tvilstilfeller. 
  6. Ved levering av mangelfulle deler, vil LEVERANDØREN ha muligheten til å utbedre eller etterlevere, med mindre dette er urimelig for BERNINA, fordi en utbedring eller etterlevering ikke lenger er mulig innenfor den gitte tiden og/eller følgekostnadene (f.eks. produksjonsstans) er urimelig store. I slike tilfeller har BERNINA rett til å utføre utbedringene selv eller få dem utført via tredjepart for LEVERANDØRENS regning.
  7. BERNINA beholder dessuten retten til å forlange en prisrabatt eller trekke seg fra avtalen og avvise leveransen.
  8. Ellers retter garantier og ansvar seg etter lovforskriftene.
  9. LEVERANDØREN forplikter seg til å holde BERNINA skadeløse mot krav i henhold til produktansvar som kan føres tilbake til LEVERANDØREN.
 2. Konfidensialitet
  1. LEVERANDØREN forplikter seg til å behandle all forretningsmessig og teknisk informasjon som denne blir kjent med i løpet av avtaleperioden som forretningshemmeligheter.
  2. Gjenstander overlatt til LEVERANDØREN, som tegninger, mønstre, modeller, skisser, sjablonger osv. dekkes av samme regel.
  3. Informasjon som LEVERANDØREN allerede visste på det meldingstidspunktet, anses ikke som konfidensiell.
  4. Konfidensialitetsplikten gjelder også etter avtaleperioden.
 3. Eiendomsrett
  1. LEVERANDØREN garanterer at alle leveranser er frie for eiendoms- eller opphavsrett av tredjeparter og at BERNINA eller kundene deres ikke vil krenke noen eiendoms- eller opphavsretter ved å motta leveransen eller bruke den på avtalefestet måte. Dette gjelder også eiendoms- og opphavsretter i utlandet.
  2. Dette gjelder ikke når krenkelse av tredjeparts rett oppstår fordi leveringsgjenstanden ferdigstilles hos BERNINA.
  3. LEVERANDØREN anerkjenner eneretten til BERNINA og de øvrige selskapene i BERNINA-gruppen i forhold til deres varemerker, navn og logoer. Leverandøren kan ikke registrere varemerker, patenter eller spesifikke eiendomsretter som tilhører BERNINA enten helt eller delvis.
  4. Visse eiendoms- og opphavsrettigheter samt kunnskap om teknologier, fremgangsmåter eller produktutvikling, som læres av avtalepartnere i sammenheng med avtaleforholdet, tilhører helt og holdent BERNINA. Ved oppstart av LEVERANDØREN blir disse rettighetene tildelt og kompensert.   
  5. Avtaleparten forplikter seg til å gi beskjed om krenkelser som kan oppstå og eventuelle rettighetskrav fra tredjeparter så snart denne vet om slikt, og skal forsvare mot slike rettighetskrav i henhold til felles avtale og innenfor rimelighetens grenser.
 4. Sluttbestemmelser
  1. Om en av avtalepartene slutter å betale eller det innledes konkursbehandling av dennes eiendeler, har den andre parten rett til å trekke seg fra de delene av avtalen som ennå ikke er oppfylt.
  2. Om en av bestemmelsene i disse generelle leveringsbetingelsene være eller bli ugyldig, vil alle de andre bestemmelsene fortsatt være gyldige.
  3. Endringer eller utvidelser av avtalen mellom partene skal gjøres skriftlig i henhold til paragraf 2 a.
  4. Avtalen er underlagt sveitsisk domsmyndighet inkludert FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg (den såkalte Wien-konvensjonen).
  5. Lovhjemmel for alle stridigheter som oppstår på bakgrunn av de enkelte bestemmelsene i denne avtalen er Steckborn i Sveits.
Steckborn, januar 2005