Bild: Allm. inköpsvillkor

Allmänna inköpsvillkor

Allmänna inköpsvillkor

BERNINA International AG, 8266 Steckborn, Schweiz

 1. Allmänt
  1. Dessa allmänna inköpsvillkor reglerar det rättsliga förhållandet mellan BERNINA International AG (nedan "BERNINA") och BERNINAS leverantörer (nedan: "LEVERANTÖRER").
  2. Avvikande villkor för LEVERANTÖREN gäller endast om de uttryckligen och skriftligen godkänts av BERNINA. Avvikande villkor bestrides härmed uttryckligen. Om BERNINA inte uttalar sig om andra villkor som meddelats, innebär det inte att BERNINA godkänner dessa.
  3. Dessa allmänna inköpsvillkor gäller även för alla framtida affärer med LEVERANTÖREN.
  4. All korrespondens som gäller avtalet ska uteslutande föras med BERNINAS inköpsavdelning.
 2. Ingående av avtal
  1. Endast beställningar i skriftlig form är giltiga. Underskrift krävs ej. Som skriftform gäller när beställningen överförs per fax, e-post eller annan form av överföring, som möjliggör att beställningen kan styrkas i textform.
  2. Beställningar från BERNINA anses mottagna av LEVERANTÖREN om beställningarna inte bestrides skriftligen inom 5 arbetsdagar.
 3. Teknisk dokumentation
  1. Tekniska ritningar och specifikationer ("Teknisk dokumentation"), som BERNINA överlämnar till LEVERANTÖREN, anses vara en integrerad del av avtalet. BERNINA förbehåller sig alla rättigheter till denna Tekniska dokumentation.
  2. Uppgifter som tillförsäkras i LEVERANTÖRENS broschyrer, kataloger, ritningar och i teknisk dokumentation är bindande.
  3. Den Tekniska dokumentationen omfattas av tystnadsplikt.
 4. Priser, fakturering
Vid avsaknad av skriftligt avtal av annan innebörd gäller följande bestämmelser:
 1. Det pris som anges i ramavtalet och/eller i beställningen är ett fast pris och är bindande för hela inköpsvolymen.
 2. Priserna avser nettopriser inklusive transportförpackning.
 3. Momsen ska anges separat, om den kan faktureras till BERNINA.
 4. Eventuella särskilda kostnader och tilläggskostnader måste först godkännas skriftligen av BERNINA och anges separat på LEVERANTÖRENS faktura.
 5. På LEVERANTÖRENS faktura ska BERNINAs beställnings- och leverantörsnummer, samt antal levererade delar och deras styckepris anges.
 1. Betalnings- och leveransvillkor
Vid avsaknad av skriftligt avtal av annan innebörd gäller följande bestämmelser:
 1. Betalning av fakturan sker 30 dagar efter leverans och fakturans mottagande utan avdrag för kassarabatt, förutsatt en felfri leverans och fakturering.
 2. Standardleveransvillkoret är "Ex Works" (EXW) enligt INCOTERMS 2000.
 3. Transporten sker uteslutande av en transportör som utses av BERNINA.
 1. Leveransfrister och leveranser
  1. De avtalade tiderna och fristerna är bindande.
  2. Leveranstiden finns angiven på beställningen och beräknas utifrån den i ramavtalet avtalade standardleveranstiden för LEVERANTÖREN och standardtransporttiden för transportören.
  3. Avgörande för att leveranstiden följs är varuingången hos BERNINA. Vid leveransförsening står LEVERANTÖREN för kostnaderna för specialtransporter (express/flyg/sjö-flyg). I övrigt följer ansvaret för leveransförsening gällande lagstiftning.
  4. Tidpunkt när transportören ska hämta beställningen hos LEVERANTÖREN (avisering) ska avtalas på egen hand av LEVERANTÖREN och transportören, under iakttagande av ramavtalet med BERNINA.
  5. Kostnaderna för specialtransporter (express/flyg/sjö-flyg) övertas endast av BERNINA om önskade leveransdatum avviker från ramavtalet  resp. om de godkänns av BERNINA skriftligen.
  6. Nytta och faror övertas av BERNINA när leveransen korrekt har ankommit till målet.
  7. LEVERANTÖREN förbinder sig att bifoga tillhörande följesedlar till leveranserna. De måste innehålla beställningsnummer, leverantörsnummer samt antal levererade delar.
  8. För leveranser från utlandet ska LEVERANTÖREN ta fram och bifoga motsvarande ursprungsintyg (t.ex. EUR-1 / Form A) samt tillhörande kommersiella faktura till leveransen. 
  9. Gods, som är klassificerat som farligt gods eller säkerhetsvaror, måste av LEVERANTÖREN förses med motsvarande dokument och intyg.
  10. Leveranser med tekniska varuprovsdelar ska märkas med "Första varuprov" på förpackningen.
 1. Garanti och ansvar vid brister
  1. LEVERANTÖREN ska kontrollera leveransen i sin helhet enligt avtalade metoder före försändelse. BERNINA är inte skyldig att kontrollera inkommande leveranser.
  2. Garantitiden för leveranser och tjänster är tjugofyra (24) månader. Garantitiden börjar vid varuingång eller efter avslutad mottagning av den tjänst som ska utföras.
  3. För delar som ska bytas ut eller repareras börjar en ny garantitid med samma varaktighet när ersättningsleveransen inkommer.
  4. LEVERANTÖREN ansvarar för alla garanterade egenskaper, som framgår ur beställningen i kombinationen med den Tekniska dokumentationen, samt för att de levererade delarna är fria från fysiska eller rättsliga fel.
  5. Första varuprov, som har godkänts vid mottagning genom en kontrollrapport,  gäller som garanterad egenskap. Dessa första varuprov åberopas i tveksamma fall som referens. 
  6. Vid leverans av bristfälliga delar ges LEVERANTÖREN möjlighet till reparation eller efterleverans, förutsatt att detta inte är oacceptabelt för BERNINA eftersom det inte längre är möjligt att utföra reparation eller efterleverans inom avsatt tid och/eller följdkostnaderna (t.ex. produktionsbortfall) är orimligt höga. I detta fall har BERNINA rätt att på LEVERANTÖRENS bekostnad själv reparera eller låta reparera delarna hos tredje  part.
  7. BERNINA förbehåller sig även rätten att kräva en rimlig prisreducering resp. upphäva avtalet och avböja leverans.
  8. I övrigt följer garantin och ansvaret gällande lagstiftning.
  9. LEVERANTÖREN förbinder sig att hålla BERNINA skadeslös mot anspråk härrörande från produktansvarsplikten, vilka kan härledas till de från LEVERANTÖREN levererade delarna .
 2. Sekretess
  1. LEVERANTÖREN förbinder sig att behandla all affärsmässig och teknisk information, som resulterar ur denna affärsrelation, som affärshemlighet.
  2. För de föremål såsom ritningar, mönster, modeller, skisser, mallar etc. som överlämnas till LEVERANTÖREN gäller samma bestämmelse.
  3. För information som LEVERANTÖREN kände till då meddelandet mottogs eller som är allmänt tillgänglig gäller inte tystnadsplikten.
  4. Tystnadsplikten gäller även efter det att avtalsförhållandet har upphävts.
 3. Industriella äganderätter
  1. LEVERANTÖREN garanterar att samtliga leveranser är fria från tredje parts industriella äganderätter och upphovsrätter och att inte några industriella tredje parts äganderätter och upphovsrätter överträdes vid leverans eller avtalsenligt nyttjande genom BERNINA och BERNINAS kunder. Det gäller även industriella äganderätter och upphovsrätter som existerar i utlandet.
  2. Detta gäller inte om tredje parts rättigheter överträdes genom att den levererade produkten har tillverkats efter BERNINAS ritning och riktlinjer.
  3. LEVERANTÖREN godkänner att BERNINA och övriga bolag inom BERNINA-gruppen har exklusiv rätt till sina märken, namn och logotyper. Leverantören får inte registrera några märken, patent eller andra industriella äganderätter, som helt eller delvis tillhör BERNINA.
  4. Alla eventuella industriella äganderätter och upphovsrätter samt know-how inom teknologi, metoder eller produktutveckling, som genereras av avtalsparterna i samband med deras avtalsförhållande, tillhör i full omfattning BERNINA. I och med att LEVERANTÖREN får uppdraget upphävs och ersätts dessa rättigheter.   
  5. Avtalsparterna förbinder sig att genast informera varandra om risker för överträdelser eller påstådda kränkningsanspråk från tredje part, som kommer till deras kännedom, och kommer att avvärja sådana kränkningsanspråk enligt ömsesidig överenskommelse och inom rimliga ramar.
 4. Slutbestämmelse
  1. Om en avtalspart ställer in sina betalningar eller om ett insolvensförfarande inleds gällande hans förmögenhet, har den andra avtalsparten rätt att träda tillbaka från avtalet avseende de ännu inte uppfyllda delarna i avtalet.
  2. Om en bestämmelse i de Allmänna leveransvillkoren inte är giltig eller blir ogiltig, förblir övriga bestämmelser giltiga.
  3. Ändringar eller kompletteringar av avtalet mellan avtalsparterna kräver skriftlig form i enlighet med punkt 2 a.
  4. Avtalet lyder under schweizisk lag inklusive FN-överenskommelsen om avtal inom den internationella varuhandeln (den s.k. "Wien-köprätten").
  5. Exklusiv domstol för alla tvister som uppkommer utifrån detta avtal resp. från de enskilda beställningarna är Steckborn i Schweiz.
Steckborn, januari 2005