Support

ข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับจักรเย็บ จักรปัก และจักรควิ้ลท์เบอร์นีน่า รวมไปถึงซอฟท์แวร์

Search support info for BERNINA models

คู่มือจักรรุ่นเก่า ที่ยุติการพิมพ์แล้ว

คู่มือผู้ใช้ ที่ยุติการตีพิมพ์ไปแล้ว