BERNINA 740 - ดาวน์โหลด

ที่นี่ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสนับสนุนสำหรับการใช้จักร BERNINA รวมไปถึงดูรายการไฟล์อัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่ ๆ ได้ด้วย

อัพเกรดเฟิร์มแวร์ฟรี

ติดตั้งการอัพเดตเฟิร์มแวร์ใหม่บนจักรเย็บผ้าและใช้การปรับปรุงทันที
 
  • ฟังก์ชันตัดเย็บที่ดีขึ้น

Note: Please check in advance your machine for compatibility.

อัปเดตเฟิร์มแวร์วิดีโอ

ในวิดีโอของเราคุณทีละขั้นตอนการติดตั้งวิธีการติดตั้งการปรับปรุงเฟิร์มและนำเครื่องไปยังระดับใหม่!

ไปที่วิดีโอ