BERNINA accessories

เบอร์นีน่ามีตีนผีและอุปกรณ์เสริมอยู่นับไม่ถ้วน ที่ช่วยให้จินตนาการของคุณเป็นรูปเป็นร่างได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับงานเย็บเทคนิคต่างๆ งานควิ้ลท์ งานปัก และงานโพ้ง