Bild: Echo-quilting and CutWork foot # 44C

BERNINA Presser feet

ตีนผีสำหรับงานฉลุ และเดินเส้นควิ้ลท์แบบ Echo# 44C

เป็นตีนผีที่ใช้งานได้สองแบบ คือใช้ร่วมกับชุดใบมีดฉลุผ้า (Cutwork Tool)  และ ใช้ในการเดินเส้นควิ้ลท์  ทั้งควิ้ลท์ฟรีโมชั่นแบบ Echo (ควิ้ลท์เส้นซ้อนเป็นวงรอบๆออกมาทีละชั้น เหมือนการสะท้อนของวงน้ำ) หรือ การใช้เดินเส้นแบบ Thread Paint โดยใช้การเดินฟรีโมชั่นซิกแซก สร้างเป็นแสงเงา


ตีนผี # 44 เป็นตีนผีอีกหนึ่งตัว สำหรับคนที่อยากสร้างสรรค์ศิลปะบนงานผ้าที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆ 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า