Bild: Free-motion embroidery foot # 24

BERNINA Presser feet

ตีนผีสำหรับเย็บฟรีโมชั่น # 24

ตีนผีมีหัวที่เปิดออกเพื่อให้มุมมองของการเย็บชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสำคัญมากสำหรับการส่งผ้าไปในทิศทางต่างๆ ให้เกิดลวดลายตามใจ  ไม่ว่าจะเป็นการเดินตามเส้นที่วาดไว้ หรือเป็นการเดินแบบอิสระ   นอกจากนี้ กลไกสปริงของตีนผี ยังช่วยให้การกระโดดของเข็ม และจังหวะทับผ้าของตีนผีเป็นไปอย่างสัมพันธ์กันและป้องกันไม่ให้ผ้าถูกรั้ง เด้งขึ้นมาตามแรงยกของเข็ม  ทำให้ฝีเข็มที่ได้มีความประณีตสวยงามแนบไปกับพื้นผิว

นอกจากนี้ ตีนผีฟรีโมชั่น ตัวนี้ ยังเป็นที่นิยมของผู้ที่ปักลวดลายแบบร่อนสะดึง เช่น การปักชื่อ-นามสกุล ปักอักษรย่อ  งาน Thread paint  เป็นต้น

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า