Bild: 3-Groove cording foot # 22

BERNINA Presser feet

ตีนผีเย็บสอดเชือกแบบ3เส้น # 22

ใช้สำหรับเย็บสอดเชือกเส้นเล็ก ๆ หลาย ๆ เส้น  เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับพื้นผิวของผ้า

- ตีนผีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดด้ายหรือเชือกเส้นเล็กได้หลาย ๆ เส้น  ตึนผีเบอร์ 22 สอดเชือกได้ 3 เส้น  และเบอร์ 25 สอดเชือกได้ 5 เส้น  
- โครงสร้างของตีนผีช่วยให้เชือกแต่ละเส้นไม่พันกันและไม่ซ้อนทับเหลื่อมกัน
- สามารถใช้ร่วมกับเข็มพาย  และเข็มคู่เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับชิ้นงาน
- ตีนผีเบอร์ 22 สามารถสอดเชือกได้เส้นใหญ่กว่า  เมื่อเทียบกับตีนเบอร์ 25 ที่ต้องใช้เชือกเส้นเล็กกว่าเนื่องจากพื้นที่ตีนผีมีจำกัด

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า