Bild: Gathering foot # 16

BERNINA Presser feet

Gathering foot # 16

ใช้สำหรับเย็บรูดผ้า เหมาะสำหรับผ้าบางและหนาปานกลาง

- ช่องของตีนผี  สามารถสอดผ้าเข้าไปได้  โดยสามารถเย็บรูดผ้าชิ้นล่าง  และเย็บประกอบกับผ้าชิ้นบนที่เป็นผ้าเรียบได้พร้อม ๆ กัน

- หากต้องการปรับว่าให้ย่นมากหรือน้อย  สามารถปรับได้จากความถี่ห่างลายเย็บและความตึงด้าย

- หากผ้าหนา  ให้ใช้ความถี่ห่างมาก

- ระยะห่างระหว่างตะเข็บเย็บรูด 2 ตะเข็บ  ห่างได้ตั้งแต่ 5 มม. ถึง 10 มม.
- ตีนผี#16 มีแบบพื้นมาตรฐาน และพื้นกว้างสำหรับจักรที่เย็บได้ 9 มม.

- หากต้องการจะเย็บจับจีบ  ให้ใช้ตีนผีจับจีบเบอร์ 86
 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า