กะโหลกสำหรับงาน Bobbinwork

กะโหลกสำหรับงาน Bobbinwork

สำหรับงานเย็บโชว์ด้ายกระสวย (Bobbinwork)

  • สำหรับจักรที่กลไกเป็นแบบ CB hook หรือ B9 hook
  • สามารถใช้ได้กับกระสวยระบบ CB hook หรือ B9 hook bobbins

The bobbins for the B9 Hook hold 70% more thread than standard bobbins. This enables you to sew for even longer without interruption.

B9 Hook Bobbins and Bobbin Cases are required for the following machines: 

  • B 710
  • B 750 QE
  • B 780

A red B9 Hook bobbin case for bobbinwork is required for these machines.
  • B 710
  • B 750 QE
  • B 780

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA