กะโหลกสำหรับงาน Bobbinwork

สำหรับงานเย็บโชว์ด้ายกระสวย (Bobbinwork)

Bild: กระสวยและกะโหลกสำหรับฮุก B9
Bild: Spule und Spulenkapsel für B9-Greifer

กะโหลกสำหรับงาน Bobbinwork

สำหรับงานเย็บโชว์ด้ายกระสวย (Bobbinwork)

The bobbins for the B9 Hook hold 70% more thread than standard bobbins. This enables you to sew for even longer without interruption.

Compatible machines

B9 Hook bobbins and bobbin cases are required for the following machines: 

  • B 710
  • B 750 QE
  • B 780

A red B9 Hook bobbin case for bobbinwork is required for these machines.
  • B 710
  • B 750 QE
  • B 780

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า