Jersey / embroidery PRO needle

for jerseys and knit, embroidery.

จักรที่เหมาะสม
วัสดุที่เหมาะสม ผ้าถัก
งานที่เหมาะสม การเย็บทั่วไป, การเย็บกระดุมและรังดุม, ซิป, การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า, การปัก
ขนาดของเข็มเย็บผ้า NM 80/12- 100/16
หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า