Leather needle

for leather, synthetic leather, plastic, sheeting.

จักรที่เหมาะสม
วัสดุที่เหมาะสม หนัง
งานที่เหมาะสม ซิป, การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า
ขนาดของเข็มเย็บผ้า NM 90/14, 100/16
หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า