Stretch-Zwillingsnadel

für dekoratives Nähen.

จักรที่เหมาะสม
วัสดุที่เหมาะสม ผ้าถัก
งานที่เหมาะสม การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า, งานเย็บตกแต่ง 
ขนาดของเข็มเย็บผ้า NM 75/2.5, 75/4.0
หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า