Bild: การปัก

การปัก

ชนิดตีนผีของ BERNINA รวมถึงตีนผีชนิดพิเศษที่คุณจะสามารถใช้ได้ทั้งกับงานปักที่ใช้และไม่ใช้สะดึง

Video