Bild: Pintuck and decorative stitch foot with clear sole # 46C

BERNINA Presser feet

ตีนผีใสสำหรับตีเกล็ดพร้อมเย็บตกแต่ง # 46C