Bild: Innovation

นวัตกรรม

มุ่งมั่นพัฒนาจักรรุ่นใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตจักรเย็บผ้าระดับโลก  เบอร์นีน่าตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ชัดเจนถึงความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมของวงการจักรเย็บและจักรปักคุณภาพสูงมาตรฐานสวิส ซึ่งมุ่งเน้นถึงความประณีตแม่นยำและเชื่อถือได้ โดยได้จัดสรรเงินลงทุนจำนวนมากในการวิจัยพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  

เบอร์นีน่าเข้าใจถึงความท้าทายในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความก้าวหน้าทางนวัตกรรม ความคล่องตัว และ แรงจูงใจ เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำในโลกของเทคโนโลยีจักรเย็บและจักรปัก    

เบอร์นีน่าเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับและพร้อมเสมอที่จะลงทุนกับทรัพยากรบุคคล เพราะเราตระหนักว่าพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ เป็นปัจจัยความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร
และเป็นผู้ที่จะสืบทอดคุณค่าของความเป็นเบอร์นีน่าได้ต่อไป

Bild: Innovation

แนวคิดแห่งนวัตกรรม

การเย็บและปักนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสิ่งใหม่ๆ  และสิ่งใหม่ๆนี้เองคือแรงขับเคลื่อนของเบอร์นีน่า   เรามีความสุขเสมอที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานของคุณซึ่งจะเป็นแรงบรรดาลใจให้กับผู้ที่พบเห็น และในขณะเดียวกันความต้องการในการสร้างสรรค์งานของคุณนั้นก็เป็นไอเดียชั้นดีให้เราอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ตอบสนองคุณได้ดียิ่งขึ้นไปอีก  

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ และยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ทราบถึงแนวคิดในการเย็บ การปัก การควิ้ลท์ หรือแม้แต่คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ และเทคนิคใหม่ๆ จากคุณ


ไอเดียใหม่ๆ