Picture: นวัตกรรม

นวัตกรรม

มุ่งมั่นพัฒนาจักรรุ่นใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตจักรเย็บผ้าระดับโลก  เบอร์นีน่าตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ชัดเจนถึงความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมของวงการจักรเย็บและจักรปักคุณภาพสูงมาตรฐานสวิส ซึ่งมุ่งเน้นถึงความประณีตแม่นยำและเชื่อถือได้ โดยได้จัดสรรเงินลงทุนจำนวนมากในการวิจัยพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  

เบอร์นีน่าเข้าใจถึงความท้าทายในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความก้าวหน้าทางนวัตกรรม ความคล่องตัว และ แรงจูงใจ เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำในโลกของเทคโนโลยีจักรเย็บและจักรปัก    

เบอร์นีน่าเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับและพร้อมเสมอที่จะลงทุนกับทรัพยากรบุคคล เพราะเราตระหนักว่าพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ เป็นปัจจัยความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร
และเป็นผู้ที่จะสืบทอดคุณค่าของความเป็นเบอร์นีน่าได้ต่อไป