Certified business

Certified business

Overview of the BERNINA certifications

BERNINA is ISO certified in respect of both its production sites, Steckborn, Switzerland and Lamphun, Thailand. In addition, BERNINA has been certified by the Energy Agency of the Swiss Private Sector (EnAW).
 

การรับรองจากองค์กรต่างๆ

ISO 9001 Certificate Steckborn, Switzerland

ISO 9001 Certificate Steckborn, Switzerland

BERNINA มุ่งมั่นที่จะคงคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนงาน BERNINA Management System (BMS) ทำหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าสินค้าของ BERNINA ทุกตัวผ่านมาตรฐานคุณภาพตามที่เราตั้งไว้

ดูใบรับรองจากองค์กรต่างๆ
ISO 9001 Certificate Lamphun, Thailand

ISO 9001 Certificate Lamphun, Thailand

คุณภาพสินค้าของ BERNINA ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือโดยองค์กรอิสระภายนอกอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ดูใบรับรองจากองค์กรต่างๆ

การรับรองโดยองค์กรพลังงานของสวิสในภาคเอกชน

BERNINA International AG ตั้งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซ CO2 และใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดูใบรับรองจากองค์กรต่างๆ