Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Ochranu Vašich dat bereme vážně.

Následující stránky Vám přinášejí informace o shromažďování osobních dat při používání našich webových stránek www.bernina.com, nebo našich dalších nabídek na stránkách blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, courses.bernina.com a www.bernette.com (dále společně jako „naše webové stránky nebo „naše stránky“) a BERNINA Mobile App (dále společně jako „BERNINA app“ nebo „app“). 

Kromě našich webových stránek nabízíme též zdarma mobilní aplikaci, kterou si můžete stáhnout do Vašeho mobilního zařízení. Tyto informace se tedy týkají i sběru osobních dat během používání naší mobilní aplikace „BERNINA“ (dále jako „aplikace“).

Osobní data jsou všechna data, která se týkají Vás osobně, například jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

Politika ochrany osobních dat tvoří základ pro zpracování osobních dat společně s podmínkami používání. Osobní data zpracováváme pouze pro účely, za nimiž byla data předána.

1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování dat, referenta pro ochranu dat a umístění na serveru

Osobou odpovědnou dle Článku 4 (7) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je

BERNINA International AG
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Švýcarsko


E-mail: [email protected]
Tel.: +41 (0)52 762 11 11 (viz naše právní oznámení)
 
Našeho referenta pro ochranu dat, pana Denkingera můžete kontaktovat e-mailem na adrese [email protected] nebo na shora uvedené poštovní adrese, do adresy připište „the Data Protection Officer“.
  
Dále můžete, pokud máte zájem diskutovat o zpracování Vašich dat, kontaktovat i příslušnou marketingovou organizaci: [email protected]
 
V BERNINĚ, se ukládají osobní data na severech v EU.

2. Sběr a ukládání osobních dat; druh a účel použití

Když navštívíte webové stránky a když použijete aplikaci BERNINA app

Když vstoupíte na naše webové stránky, přes vyhledávač ve Vašem zařízení se k nám automaticky přenesou informace. Když použijete aplikaci, přes níž se můžete dostat k obsahu našich webových stránek bernina.com, inspiration.bernina.com a blog.bernina.com, sbíráme za účelem optimálního využití jejích funkcí níže uvedená osobní data. Když navštívíte naše webové stránky, nebo když použijete aplikaci, aniž byste sami cokoli udělali, stáhnou se a automaticky uloží v tzv. log souboru následující data:

 • IP adresa
 • Datum a čas Vaší žádosti
 • Rozdíl časové zóny od greenwichského času (GMT)
 • Obsah Vaší žádosti (konkrétní stránka)
 • Access status/ Stavový kód HTTP
 • Množství přenesených dat
 • Webová stránka, ze které byla žádost přijata
 • Použitý vyhledávač
 • Jazyk a verze vyhledávače
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Verze aplikace

Uvedená data budeme zpracovávat pro následující účely:
 

 • K zajištění plynulého vytvoření spojení na webové stránky nebo aplikaci
 • K zajištění vhodného provozu našich webových stránek nebo aplikace
 • K vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • Ke správnému určení země
 • K dalším administrativním účelům 

Právním základem pro zpracování dat je Čl. 6 sec. 1 písm. a (jestliže, a do jaké míry jste dali souhlas se zpracováním Vašich osobních dat), písm. b (koupě, uzavření smlouvy) a písm. f GDPR Technická administrativa a IT bezpečnost) kde náš zákonný zájem vychází ze shora uvedených účelů pro sběr dat.

Vaše data budou smazána, jakmile již nebudou potřebná, a jakmile zanikne zákonná povinnost je uchovávat.
 
Při Vaší návštěvě našich webových stránek a při použití naší aplikace dále využíváme analytických služeb, záložek/plug-inů sociálních médií a cookies. Další informace o cookies a analytických službách najdete v oddílech 4 a 5 této politiky ochrany dat a informace o záložkách/pluginech najdete v oddíle 6. Oddíly 7 a 8 poskytují informace o integraci YouTube Videos a Google Maps.

Poznámka: Webové stránky BERNINA se zaměřují na všechny uživatele po celém světě. Když si zobrazíte obsah stránek přes prohlížeč nebo aplikaci, které nejsou zaměřeny na evropské zákazníky, tento obsah nepodléhá ustanovením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Toto platí zejména pro obsah na www.bernina.com, www.bernette.com a na blogu WeAllSew naší pobočky v USA.

Když používáte organizátor příslušenství v BERNINA app

Abyste mohli používat organizátor příslušenství v BERNINA app, je nutné se zaregistrovat. Login pro aplikaci je shodný s loginem pro zákaznický portál (jednotné přihlášení). Viz též odstavec 2  Používání zákaznického portálu a registrace výrobku na www.bernina.com.
 
Chcete-li registrovat výrobky na seznamu v organizátoru příslušenství v aplikaci, uložíme, informace, které poskytnete, a využijeme jich pro účely správy zákaznických dat a personalizované přímé reklamy.

Jestliže si nahrajete svůj vlastní výrobek přes aplikaci BERNINA App, uložíme Vámi poskytnutá data (název výrobku a obrázek/fotografii) a využijeme jich pro účely správy zákaznických dat a personalizované přímé reklamy. Funkce nahrání se využívá výhradně pro informace o výrobku. V zásadě jste autorem fotografií, které jste vyfotili. Výslovně zakázáno je ukládat obzvláště citlivá data nebo nevhodný či nezákonný obsah. Sem patří mimo jiné obrázky a fotografie, na kterých jsou rozeznatelné osoby, jejichž souhlas není možné prokázat, nebo na jejichž použití nemáte právo. Nahrané vzorky se náhodně kontrolují a nezákonný obsah se okamžitě vymaže. 

Informace, které poskytnete v organizátoru příslušenství v aplikaci BERNINA mohou být propojeny s dalšími informacemi, které máme o Vás uloženy v zákaznickém profilu. Přitom splňujeme zásadu omezení účelu a spojujeme pouze data, která byla získána pro stejné účely (např. pro personalizovanou reklamu). Pokud je to nezbytné pro zpracování Vašeho přání, může BERNINA poskytnout informace z Vašeho zákaznického portálu prodejcům, dodavatelům nebo poskytovatelům služeb, pokud jste k tomu dali souhlas, který můžete kdykoli zrušit. BERNINA bude předávat Vaše data třetím stranám pouze v požadovaném rozsahu. Naši poskytovatelé služeb jsou povinny Vaše data adekvátně chránit a využívat jich pouze ve shodě se zákonem.

Další aktivity zpracování dat, když používáte aplikaci

Když si stáhnete aplikaci, přenesou se požadované informace do úložiště aplikace, zejména uživatelské jméno, e-mailová adresa a zákaznické číslo Vašeho účtu, čas stažení, platební informace a jedinečné ID číslo Vašeho zařízení. Na sběr těchto dat nemáme žádný vliv a neodpovídáme za něj. My zpracováváme data pouze v rozsahu, který je nezbytný ke stažení mobilní aplikace do Vašeho zařízení.  

Pro využívání těchto služeb, potřebujeme dále ID Vašeho zařízení, jedinečné číslo zařízení (IMEI = International Mobile Equipment Identity), jedinečné číslo uživatele sítě (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), číslo mobilního telefonu (MSISDN), adresu MAC pro používání WLAN, název Vašeho mobilního zařízení, Vaši e-mailovou adresu.

Když se přihlásíte přes aplikaci k zákaznickému portálu, zpracováváme následující informace, které od Vás vyžadujeme za účelem Vaší jasné identifikace: Jméno zákazníka a heslo. 

Zpracování Vašich osobních dat probíhá za účelem řízení přístupu na základě našich zákonných zájmů v souladu s Čl. 6 sec. 1 bod 1) písm. f) GDPR. Zákonný zájem je v umožnění Vašeho přihlášení k zákaznickému portálu přes aplikaci. Poté co Vám bude přiděleno heslo, budete mít možnost se přihlásit přes touch ID/face ID (iOS) nebo přes otisk prstu / rozeznání obličeje (Android). Tato data se ukládají u příslušného poskytovatele služby. BERNINA nemá na toto zpracování dat žádný vliv.
   
K tomu, aby bylo možné aplikaci používat, je požadován přístup k síťovým funkcím (WLAN nebo mobilní internet / mobilní data). Toto si můžete nakonfigurovat sami v nastavení Vašeho zařízení (najděte si „nastavení / ochrana dat“). Tento síťový přístup je nutný, neboť aplikaci lze používat pouze v online režimu.

Pro posílání zpráv (dále jako zprávy nebo push notifikace nebo push notices) využíváme push service poskytovatelů operačních systémů Apple Inc. a Google LLC. Po nainstalování aplikace budete dotázáni společností Apple Inc., jako poskytovatelem, zda souhlasíte se zasíláním zpráv. Je na vás, zda se rozhodnete push notifikace (oznámení) nepřijímat. Dáte-li souhlas, Apple Inc. přidělí Vašemu zařízení token. Jediným účelem zpracování tokenu zařízení je poskytnout push service. Token zařízení je zašifrované ID zařízení. Google LLC považuje push notifikace za „normální“ autorizaci. Když poprvé spustíte aplikaci, nastaví se funkce Android Push Notification permission.notifications_enabled na hodnotu TRUE. Tuto autorizaci můžete zrušit na stránce pro nastavení aplikace nastavením hodnoty FALSE. 

Vaše data budou smazána, jakmile již nebudou potřebná pro účel, k němuž byla poskytnuta. Vaše data budou tedy uložena, dokud bude aktivní souhlas k přijímání push notifikací.
Zprávy push statisticky vyhodnocujeme, a tudíž můžeme identifikovat, zda a kdy byly push notifikace zobrazeny a rozkliknuty. To nám umožňuje určit, které push notifikace příjemce zajímají, a tak přizpůsobit budoucí oznámení předpokládanému zájmu jednotlivého příjemce a zvýšit tak zájem o naše služby.
Push notifikace můžete kdykoliv deaktivovat nastavením na Vašem zařízení. Pokyny jsou k dispozici na následujících odkazech:

Právním základem k tomuto zpracování je Čl. 6 sec. 1 písm. b) GDPR. 

Aplikace zahrnuje možnost geolokalizace (data oo umístění – GPS data) uživatele. To umožňuje zjištění místa, kde se nachází uživatel. Tato data se neposílají nikam softwarově, ale zůstávají v zařízení uživatele. 'Lokační data se skartují po 18 měsících.
Právním základem pro používání lokačních dat uživatele je Čl. '6(1a) GDPR.
Pokud by aplikace neměla lokační data zpracovávat, je možné odmítnout přístup buďto ke geolokační funkci mobilního zařízení úplně nebo – za předpokladu, že to podporuje příslušný operační systém – pouze vzhledem k aplikaci. Další informace k tomuto najdete zde:

Když použijete kontaktní formulář nebo nám pošlete e-mail
Platí pro všechny uvedené webové stránky a aplikaci BERNINA app


Když použijete náš online kontaktní formulář, sbírají se určitá osobní data, jejichž rozsah můžete vidět na příslušné vstupní masce. Tato data se ukládají a používají výhradně za účelem odpovědi na Vaše přání nebo ke spojení s Vámi a s příslušnou technickou administrativou.

Ke zpracování dat za účelem kontaktování nás dochází v souladu s Článkem 6, sec. 1, bod 1) písm. a) GDPR na základě Vámi dobrovolně poskytnutého souhlasu. Pokud nás kontaktujete e-mailem, budou data zpracována na základě našeho zákonného zájmu podle Článku 6 odst. 1 bod 1) písmeno f) GDPR. Je-li Váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování článek 6 odst. 1 písmeno b) GDPR. Po ukončení zpracování Vašeho přání budou Vaše data smazána nebo anonymizována. Tak tomu je v případě, když bude možné usoudit z okolností, že daná věc byla s konečnou platností vyjasněna, a za předpokladu, že nejsou žádné zákonné povinnosti, které by tomu bránily.

Při stahování zdarma z webu www.bernina.com a z aplikace BERNINA app

Na našich webových stránkách a v aplikaci umožňujeme stahování materiálů zdarma (např. zkušební verze vyšívacího softwaru či aktualizace již zakoupeného softwaru). Než začnete stahovat, budete požádáni o vyplnění formuláře, kde je Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa, Vaše PSČ, a Vaše místo. S Vaším souhlasem ukládáme tato data u příslušných obchodních organizací či prodejců ve Vaší oblasti. Účelem zpracování je vytvoření statistických záznamů uskutečněných stažení, dále propagace a reklama ze strany BERNINY a příslušných obchodních organizací či prodejců ve Vaší oblasti. Právním základem pro toto je Čl. 6(1a) GDPR.
 
Dále, pokud udělíte souhlas s využitím Vašich dat za účelem zasílání newsletterů, zpracujeme vaše data pro účely přímého marketingu a zkombinujeme je s dalšími informacemi, které má BERNINA o Vás uložené, do profilu zákazníka. Právním základem pro toto je Čl. 6, odst. 1 bod 1) písm. a) GDPR.

Když používáte náš blog blog.bernina.com (též možné přes aplikaci BERNINA app) 

Když se přihlásíte na Blog BERNINA uloží se povinné informace Vámi uvedené při přihlašování (jméno, e-mailová adresa, země) spolu s jakýmikoli dalšími daty, která poskytnete dobrovolně k doplnění Vašeho profilu, pro účely blogu a pro účely přímého marketingu, a kde je to možné, propojí se s ostatními daty, která má BERNINA o Vás uložená. Na blogu můžete zveřejňovat témata, posty, odkazy, komentáře, fotky, nákresy, návody atd. Pokud takovýto úkon provedete, interně jej uložíme, zveřejníme jej na blogu BERNINA a kde je to možné, využijeme těchto aktivit k poskytnutí personalizovaného obsahu. Na základě Vaších vložených projektů (počet napsaných článků, kategorie, účast na společných akcích, tagy použité v článcích, první/poslední vložení) se pokusíme učinit závěry o Vašich zájmech a použít tyto informace pro účely přímého marketingu
.
 
Také se můžete přihlásit k odběru našeho speciálního blogového newsletteru. Pokyny pod „Při registraci k našemu newsletteru“ níže se vztahují na blog newsletter.
 
K užívání blogu jsou požadovány povinné informace, neboť potřebujeme Vaši e-mailovou adresu kvůli totožnosti, Vaše jméno za účelem identifikace autora projektů/komentářů i za účelem osobních reakcí z naší strany, a Vaši zemi k propojení s příslušnou prodejní organizací. Nemáte žádnou zákonnou, ani smluvní povinnost informace poskytovat. Nicméně, používání našeho blogu je možné jen tehdy, poskytnete-li nám požadované informace.
 
Chcete-li zanechat v blogu komentář, bude provedena spamová kontrola za účelem předcházení zneužití našich blogů. V rámci této kontroly dojde k uložení Vaší e-mailové adresy a IP adresy a k jejich porovnání s místním seznamem nežádoucích osob. Ke zjištění spamu dále používáme plug-in Anti Spam Bee. Tento plug-in umožňuje přidat k formuláři pro komentář neviditelná vstupní pole. Jelikož spamboti často vyplňují všechna pole, je možné stanovit, zda se má komentář klasifikovat jako spam. Plug-in také spojuje nové komentáře s metadaty předchozích spamových komentářů a hledá v komentářích konkrétní obsah, který se obvykle používá ve spamu (linky atd.). Všechny shora popsané kontroly probíhají lokálně na našich serverech. Žádná data se nepředávají třetím stranám. Jakmile shora uvedené testy proběhnou, Váš komentář se spolu se jménem a příjmením zobrazí. Navíc autor příspěvku, k němuž jste přidali komentář, obdrží oznámení o novém komentáři, které též obsahuje Vaše jméno a příjmení.
 
Fotografie, které vložíte na blog, je nutné komprimovat. My pro tuto komprimaci využíváme obrazového optimalizátoru Optimus od externího poskytovatele služeb, společnosti proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Švýcarsko. proinity GmbH fotky zkomprimuje a po dokončení přenosu okamžitě vymaže všechna zachycená data. Na serverech poskytovatele nezůstávají žádná osobní data. proinity GmbH zpracovává Vaše data výhradně jménem BERNINY a v souladu s jejími pokyny na základě těchto předpisů o ochraně dat.
 
Pro odesílání e-mailů generovaných blogem (např. kód pro vytvoření uživatelského účtu, informace o novém komentáři atd.) používáme Mailjet. Mailjet provozuje Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA - společnost spadající pod Sinch Sweden AB, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Švédsko – se kterou jsme uzavřeli náležitou smlouvu o zpracování dat. Datová centra Mailjet jsou umístěna výhradně v EU. Mailjet zpracovává Vaši e-mailovou adresu pro doručování e-mailů Vám. Mailjet sbírá osobní data za účelem splnění svých smluvních závazků a ukládá tato data pouze na dobu nezbytnou pro poskytnutí těchto služeb. Díky své certifikaci podle ISO 27001 (https://www.mailjet.com/resources/learn/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified/) Mailjet, jako poskytovatel e-mailových služeb splňující požadavky GDPR zaručuje shodu s předpisy EU o ochraně dat. Mailjet navíc podává další informace týkající se ochrany dat na https://www.mailjet.com/security-privacy/

Právním základem pro zpracování Vašich dat na blogu BERNINA je Čl. 6 sec. 1 bod písm. a) GDPR.
 
Data získaná v souvislosti s naším blogem budou uložena, dokud neodvoláte tento souhlas.

Podívejte se, prosím, na zvláštní podmínky používání Blogu BERNINA.

Když používáte náš webový obchod inspiration.com (též možné přes aplikaci BERNINA app)

Budete-li si chtít něco objednat z našeho webového obchodu, budete požádáni, za účelem uzavření smlouvy, o poskytnutí osobních dat nutných pro zpracování Vaší objednávky (povinné informace). Povinné informace potřebné pro zpracování objednávky jsou samostatně označeny; všechny ostatní informace jsou dobrovolné. Data, která nám poskytnete používáme za účelem zpracování Vaší objednávky.
 
Také si můžete dobrovolně vytvořit zákaznický účet, který nám umožní uložit Vaše data pro další nákupy. Když si vytvoříte zákaznický účet, budou uložena dobrovolná data, která nám poskytnete, a Vaše předchozí nákupy, dokud neodvoláte svůj souhlas. Jednou z výhod tohoto je, že si může kdykoli stáhnout digitální obsah, který jste si koupili (např. digitální vydání našeho zákaznického časopisu). V tomto případě mohou být data o Vaší objednávce propojena s dalšími informacemi, které máme o Vás uloženy v zákaznickém profilu. Přitom splňujeme zásadu omezení účelu a spojujeme pouze data, která byla získána pro stejné účely (např. pro personalizovanou reklamu).
 
Když si objednáte tištěná média, předáme Vaše údaje společnosti Medienwerkstatt AG, Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Švýcarsko. Medienwerkstatt AG odpovídá za zasílání jednotlivých vydání a vydání zahrnutých do předplatného. Jestliže zaplatíte kreditní kartou nebo přes PayPal, přepošleme Vaše platební údaje poskytovateli platebních služeb, společnosti Worldline Schweiz AG, Hardturmstrasse 201, 8005 Zürich, Switzerland. Informace o kreditní kartě nebo PayPal ukládá a zpracovává výhradně by Worldline Schweiz AG. BERNINA informace o Vaší platbě neukládá, ani nezpracovává. Když se rozhodnete platit na základě faktury, tuto fakturu vystaví Medienwerkstatt AG.
 
Na základě obchodních a daňových předpisů jsme povinni uložit Vaši adresu a data o objednávce na dobu 10 let. Pokud jste si objednali jako host, Vaše data budou smazána, když přestane platit důvod, proč byla zaznamenána, a zanikne právní základ pro jejich další uložení. Jako registrovaný zákazník, Vaše data jsou též k dispozici na Vašem zákaznickém účtu do odvolání.

Ve Vašem zákaznickém účtu můžete editovat nebo smazat všechna nepovinná data sami pod „Adresa“ nebo „Profilová data“. Celý Váš zákaznický účet je možné na požádání (které pošlete např. na [email protected]) smazat. Další informace o Vašich informacích a právech odvolat svůj souhlas najdete v oddíle 10 této politiky ochrany dat
.
Právním základem pro zpracování Vašich dat je Článek 6(1b) (koupě, uzavření smlouvy), a dále, když si vytvoříte zákaznický účet a nakoupíte jako registrovaný zákazník, Článek 6(1a) (souhlas).
 
Pro odesílání e-mailů generovaných webovým obchodem (např. potvrzení, faktury) používáme Mailjet). Mailjet provozuje Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA - společnost spadající pod Sinch Sweden AB, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Švédsko – se kterou jsme uzavřeli náležitou smlouvu o zpracování dat. Datová centra Mailjet jsou umístěna výhradně v EU. Mailjet sbírá a zpracovává následující data: Vaši e-mailovou adresu pro doručování každého e-mailu. Mailjet dále zpracovává a ukládá v souvislosti s objednávkou za účelem potvrzení objednávky a dodání faktury Váš titul, jméno, příjmení, fakturační a (liší-li se) i doručovací adresu (ulice, číslo, PSČ, město, země, stát) či jakýkoli název společnosti Vámi udaný, pokud jste takováto data uvedli. Mailjet sbírá osobní data za účelem splnění svých smluvních závazků a ukládá tato data pouze na dobu nezbytnou pro poskytnutí těchto služeb. Díky své certifikaci podle ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified) Mailjet, jako poskytovatel e-mailových služeb splňující požadavky GDPR zaručuje shodu s předpisy EU o ochraně dat. Mailjet navíc podává další informace týkající se ochrany dat na https://www.mailjet.com/security-privacy/.

Právním základem pro posílání těchto oznámení je náš zákonný zájem dle Článku 6(1f).

When using our customer portal and product registration at www.bernina.com or via the BERNINA app

If you wish to use our customer portal, you must first register by providing your email address and a password of your choosing. Username (=email address) and the encrypted password are stored using the Azure cloud service of the Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA, on servers in the EU. For this registration, we use for the double opt-in process, which means your registration is not complete until you confirm the registration using a code sent to you by email. You must provide the aforementioned data to use the customer portal. You can voluntarily provide more information by using our portal.
 
We use the Mailjet program to send the above-mentioned double opt-in emails. Mailjet is operated by Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA - a company of Sinch Sweden AB, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Sweden - with which we have concluded an appropriate data processing agreement. Mailjet's data centers are located in the EU exclusively. Mailjet processes your e-mail address for the fulfillment of its contractual obligations and stores it only for the period necessary for the provision of the services. Through its certification in accordance with ISO 27001 (https://www.mailjet.com/resources/learn/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified/) Mailjet, as a GDPR-compliant email service provider, guarantees compliance with the data protection regulations of the EU. In addition, Mailjet provides further information regarding data protection at https://www.mailjet.com/security-privacy/.

Alternatively, you can log in using a federated login via your Google, Apple or Facebook account. By registering with Google, Apple or Facebook, data is exchanged with these providers. For the registration, we receive only the information absolutely necessary for this purpose from the service providers. You can find further information at the end of this paragraph.

In our customer portal, you can view, change, and add to the personal information that we have on record for you at any time. We use this information for customer data management and, if necessary, to process any warranty claims as well as to personalize advertising. Additionally, you can register your BERNINA products, upload your own products with a picture, sign up for the BERNINA newsletter, and identify topics that you are particularly interested in.
 
If you want to register a product, we will save the information you provide (serial number, date of purchase, dealer, product, and other information in the questionnaire) and use it for the purpose of customer data administration and, if necessary, to grant any benefits you may be awarded as a result of registering the product, and to provide personalized advertising. 

You can find more information about data protection when using the newsletter service below under "When registering for our newsletter"in this Privacy Statement.
 
Information that you provide in the customer portal may be linked to other information we have saved about you in a customer profile. In doing so, we comply with the principle of purpose limitation and only link data that has been collected for the same purposes (e.g. for personalized advertising). BERNINA can provide dealers, suppliers, or service providers with information from your customer profile if you have given your consent, which is revocable at any time, to this submission or if the transmission of this information is necessary in order to process your request. BERNINA will only transmit your data to third parties to the extent required. These third parties are obligated to adequately protect your data and to use it in conformity with the law.
 
The legal basis for the processing of your data when you use the customer portal is Article 6(1a) (consent) and Article 6(1b) (product registration). Use of the customer portal is voluntary, but only possible by providing mandatory information (last name, first name, etc.). Any benefits arising from product registration can only be provided if the product has been registered.
 
You can delete individual data stored in the customer portal at any time. All of your stored data may be deleted upon request. More information about your information and consent revocation rights is available in Section 10 of this privacy policy. In all other respects, your data will be deleted when the purpose for which the data was collected no longer exists.

Detailed information when using the login federation via your Google, Apple or Facebook account:

Facebook
The following data is transmitted from Facebook to BERNINA: 

Category «Public Profile»
The Public Profile authorization makes it possible to read standard public profile fields. The permissible use of this authorization is to authenticate users and provide you with a personalized experience. This authorization is automatically granted by Facebook and is not used by BERNINA. 
 
Category «Email»
The email authorization allows you to read a person's primary email address. The permitted use for this authorization is to allow users to log in with the email address that is linked to their Facebook profile. This authorization is granted automatically by Facebook.

Google
The following data is transmitted from Google to BERNINA:

Google sends an ID token to BERNINA. Access to the token is reduced to the required minimum. BERNINA only uses the "email" and "sub" information for the authentication.  

 • Email: The user's email address. This value may not be unique for this user and cannot be used as a primary key.
 • Sub: An identifier for the user that is unique in all Google accounts and is never reused. A Google account can have multiple email addresses at various points in time. However, the sub value remains unchanged.

Apple
Sign in with Apple is a preconfigured service provided by Apple Inc. over whose function BERNINA has no influence. The service is designed to process personal data in accordance with the applicable Apple data protection regulations. 

Further information about Sign in with Apple can be found here: https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/sign-in-with-apple/

V případě účasti v online průzkumech
Následující se vztahuje na www.bernina.com a aplikaci BERNINA app

Online průzkumy je možné provádět na našich webových stránkách a v aplikaci. Pravidlem je, že jsou anonymní, tudíž se na ně nevztahuje ochrana dat. 

Výjimkou je online průzkum jako součást registrace výrobku, kdy vzniká osobní odkaz. Právním základem pro tento průzkum je souhlas uživatele (Čl. 6, odst. 1 bod 1) písm. a), jelikož průzkum se přímo týká předtím registrovaného výrobku. Informace poskytnuté v tomto online průzkumu bude vyhodnocovat BERNINA . Následné použití těchto dat je popsáno v Oddíle 2 této politiky ochrany dat «Používání zákaznického portálu a registrace výrobku na www.bernina.com». 

Pokud vy sami smažete registrovaný výrobek, odpovědi z průzkumu zůstanou uloženy. Smaže se pouze odkaz na výrobek. Všechna Vaše uložená data mohou být na Vaši žádost smazána. Další informace o Vašich informacích a právech odvolat svůj souhlas najdete v oddíle 10 této politiky ochrany dat. Ve všech ostatních případech budou Vaše data smazána, jakmile zanikne důvod, proč byla uložena.

Systém používaný v online průzkumech je „Customer Voice“ od Microsoftu. Další informace o ochraně dat naleznete zde: https://learn.microsoft.com/cs-CZ/dynamics365/customer-voice/privacy

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru
Platí pro www.bernina.com, blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com a přes aplikaci BERNINA app

Můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru a dostávat informace o nejnovějších trendech v šití, quiltování a vyšívání spolu s atraktivními nabídkami od BERNINY.

Při registraci k našemu newsletteru používáme dvojitou proceduru opt-in. To znamená, že pošleme na uvedenou e-mailovou adresu e-mail, ve kterém Vás požádáme o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter. Pokud Vaší registraci nepotvrdíte, Vaše informace budou automaticky smazány.

Kromě Vašich e-mailových adres ukládáme též IP adresy, které používáte, a čas registrace a potvrzení. Tato procedura slouží k ověření Vaší registrace a v případě nutnosti k vyšetření jakéhokoli případného zneužití Vašich osobních dat.

Kromě Vaší e-mailové adresy patří na některých formulářích k povinným údajům pro zasílání newsletteru též Vaše jméno a/nebo Vaše PSČ. Chceme našim uživatelům posílat kvalitní newslettery přizpůsobené jejich potřebám. Abychom Vás mohli v newsletteru osobně oslovit a přizpůsobit newsletter Vašim potřebám, požadujeme při registraci k odběru newsletteru též Vaše jméno a v některých případech i Vaše PSČ. Nemáte žádnou zákonnou, ani smluvní povinnost informace poskytovat. Nicméně, používání našeho newsletteru je možné jen tehdy, poskytnete-li nám shora uvedené informace.

Jestliže se přihlásíte k odběru newsletteru BERNINA, budou data uvedená při registraci (jméno, e-mailová adresa, zájmy, PSČ a další případné informace) uložena za účelem přímého marketingu (včetně poskytování přizpůsobeného obsahu v rámci newsletteru, ale i na webových stránkách BERNINA) a mohou být propojena s dalšími daty, která má BERNINA o Vás uložena.

Vezměte, prosím, na vědomí, že náš newsletter využíváme k hodnocení Vašeho uživatelského chování. To je možné dělat pomocí algoritmu nebo ručně. Kliknete-li v newsletteru na odkaz, budete přesměrováni na jednu z našich webových stránek prostřednictvím serveru Salesforce Marketing Cloud. Salesforce Marketing Cloud vyhodnocuje rozličné parametry, například kdy a na které odkazy v newsletteru kliknete, a které stránky navštěvujete. K vyhodnocení uživatelského chování propojujeme data tímto způsobem vygenerovaná s ostatními daty, zejména s daty získanými přes Salesforce Marketing Cloud cookies (více informací najdete v Odstavci 5 i) této politiky ochrany dat). Shora uvedená data využíváme k vytvoření profilu uživatele za účelem přizpůsobení našich digitálních nabídek, jako jsou newslettery nebo webové stránky, Vašim konkrétním zájmům.

Pro posílání newsletterů a následné hodnocení Vašeho uživatelského chování využíváme řešení od externího poskytovatele služeb, společnosti Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Tato skutečnost může vést k tomu, že společnost Salesforce.com, Inc. bude mít přístup k Vašim datům. Shromážděná data jsou uložena na serverech Salesforce.com, Inc.

Kromě shora uvedené analýzy uživatele prostřednictvím služeb Salesforce Marketing Cloud také využíváme některých služeb nabízených společností Email on Acid, 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111 74112 18, USA, spadající pod Sinch Sweden AB,Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Švédsko, proto se shora uvedená prohlášení o sběru/zpracování dat společností Salesforce Marketing Cloud příslušně vztahují i na analýzy a vyhledávací služby společnosti Email on Acid.'

Služeb společnosti Email on Acid využíváme také k testování prezentace newsletterů na různých e-mailových platformách a na různých mobilních zařízeních. V ojedinělých případech může toto vést k přenosu osobních dat na Email on Acid.

Email on Acid zpracovává data výhradně jménem BERNINY a v souladu s jejími pokyny.

Pro posílání newsletterů a následné vyhodnocování Vašeho uživatelského chování využíváme řešení externího poskytovatele služby MailChimp, The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. To může způsobit, že MailChimp bude mít přístup k Vašim osobním datům.

Právním základem pro shora popsané zpracování dat je Čl. 6 sec. 1 bod 1) písm. a) GDPR nebo, v jednotlivých případech, kdy nebyl poskytnut souhlas, Čl. 6 sec. 1 bod 1) písm. f) GDPR.

Váš souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoli odvolat a odběr odhlásit. Svůj souhlas může zrušit kliknutím na link uvedený v každém emailu s newsletterem, zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo zasláním zprávy na kontakt uvedený v tiráži. Totéž se vztahuje na námitku vůči komerčnímu využívání v případě, že jste nedali souhlas k zasílání newsletterů.

Data shromážděná v této souvislosti zůstanou uložena do zrušení souhlasu.

3. Využívání poskytovatelů služeb, sdělování dat

BERNINA využívá služeb vybraných externích poskytovatelů, kteří zajišťují podporu a administrativní funkce našich webových stránek a aplikace. Tito poskytovatelé služeb mohou mít příležitostně přístup k Vašim osobním datům. Poskytovatel služeb zpracovává Vaše data výhradně v zastoupení firmy BERNINA, na základě jejích pokynů a v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů a příslušnými zákony.

V současnosti využíváme následující poskytovatele služeb:
 

Partner Adresa Služby
Kentico software s.r.o. Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika Poskytovatel systému bernina.com
internex GmbH Lagerstrasse 15, 3950 Gmünd, Rakousko Poskytovatel hostingu www.bernina.com, blog.bernina.com a inspiration.bernina.com
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko Vedení kurzů
BERNINA Creative Center via kurse.bernina.com 
edudip GmbH Jülicher Str. 306,52070, Aachen, Německo Vedení online kurzů jako webinář. Registrace přes kurse.bernina.com
proinity GmbH Rümikerstrasse 60,
8409 Winterthur, Švýcarsko
Komprese obrázků
blog.bernina.com a inspiration.bernina.com
Sinch Sweden AB Lindhagensgatan 74,
112 18 Stockholm,
Švédsko
Posílání e-mailových oznámení a kódů pro identifikaci přes Mailjet.
Provádění analýz a testů newsletterů přes Email on Acid.
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA Poskytovatel systému ERP, CRM, ověření uživatele (Entra ID) a cloudové služby (Azure)
Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA Poskytovatel služeb pro marketingová řešení
Bryj Technologies, Inc. 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA Partner pro implementaci a poskytovatel systému pro BERNINA Mobile app
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, 50933 Köln, Německo Prodej softwarových produktů
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německo Poskytovatel hostingu pro bernette.com
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Švýcarsko Zákaznický časopis Handling of inspiration
Worldline Schweiz AG Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Švýcarsko Elektronické platební služby na inspiration.bernina.com
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Různé marketingové služby na všech webových stránkách, viz oddíly 5, 7 a 8
Meta Platforms Inc 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Personalizované zobrazování reklam přes Facebook a Instagram na základě uživatelských dat vygenerovaných na našich webových stránkách
Wingify Software Private Limited 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, IN A/B testování na www.bernina.com
Hotjar Ltd Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta Analýza uživatelského chování na webových stránkách


Za účelem zajištění technické implementace a bezpečnosti systémů a umožnění doručování zákazníkům je udělen přístup do systému dalším poskytovatelům služeb jako součást jejich plnění. Tito poskytovatelé služeb jsou kontrolováni a dodržení ochrany dat je zajištěno prostřednictvím příslušných certifikací a smluv. Na žádost zákazníka je možné si vyžádat od referenta pro ochranu dat příslušný seznam zpracovaných dat z objednávek.

Vaše osobní data budou předána třetím stranám jen tehdy, pokud zákonnost jejich zpracování bude splňovat jednu z následujících podmínek:

 • Jestliže jste dali výslovný souhlas dle článku 6 odst. 1 bod 1) písm. a) GDPR.
 • Dle článku 6 odst. 1 bod 1) písm. f) GDPR, je sdělení požadováno v souvislosti se zajištěním, výkonem nebo ochranou zákonných nároků nebo pro postoupení webových stránek nebo aplikace a neexistuje důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na nesdělení Vašich informací.
 • V případě, že je sdělení zákonnou povinností dle Čl. 6, sec. 1, bod 1) písm. c) GDPR
 • Sdělení je povoleno zákonem a je požadováno pro uzavření smluvního vztahu s Vámi v souladu s Čl. 6, sec. 1, bod 1) písm. b) GDPR.

4. Cookies

BERNINA používá na této webové stránce nebo v aplikaci cookies. Cookies jsou drobné textové informace, které ukládá Váš prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox) na pevný disk Vašeho počítače nebo v případě aplikace do paměti Vašeho mobilního zařízení a které umožňují tok určitých informací k nám. To ovšem neznamená, že můžeme okamžitě zjistit Vaši identitu.
 
Používání cookies nám na druhé straně pomáhá zpříjemnit Vám využívání našich webových stránek nebo aplikace. Proto používáme tzv. session cookies, ke zjištění, zda jste již navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek nebo aplikace. Po opuštění našich webových stránek nebo aplikace se automaticky smažou.
 
Kromě toho používáme i dočasné cookies k vylepšení uživatelské pohody; ty se ukládají na Vašem zařízení na specifickou dobu. Pokud byste opakovaně navštívili naše stránky nebo aplikaci, abyste využili našich služeb, automaticky se rozezná, že jste tam již byli, co jste zadali a jaká jste zvolili nastavení, takže to nemusíte zadávat znovu.
 
Na druhé straně využíváme cookies k získání statistických údajů o využívání našich stránek nebo aplikace a k jejich vyhodnocení pro optimalizaci našich stránek nebo aplikace (viz oddíly 5 a 6 této politiky ochrany osobních údajů). Při Vaší další návštěvě pomohou cookies webovým stránkám nebo aplikaci rozeznat, že jste nás již dříve navštívili. Po každém stanoveném časovém úseku se tyto cookies vymažou.
 
Data zpracovaná pomocí cookies jsou nutná pro ochranu našich oprávněných zájmů ze shora uvedených důvodů a zájmů třetích stran v souladu s Čl. 6(1f) GDPR.

Nastavení Vašeho prohlížeče, stejně jako nastavení mobilního operačního systému i aplikace, si můžete nastavit dle vlastního přání a odmítnout např. přijímat cookies třetích stran, případně všechna cookies. Když vyloučíte používání cookies, může být možnost využívání všech funkcí na této webové stránce nebo v aplikaci omezena.
 
Právním základem k používání cookies je Článek 6(1a) GDPR na základě Vašeho svolení. Opravdu nezbytné cookies budou nastaveny na základě Článku 6(1f) GDPR.

Další informace o cookies, které používáme na příslušných webových stránkách a možnosti změnit nastavení cookies najdete na našem seznamu cookies:
 

5. Analýza webu a aplikace

Google Analytics
Platí pro všechny zmíněné webové stránky a aplikaci BERNINA App

Pokud jste dali svůj souhlas, tato webová stránka využívá Google Analytics 4, webovou analytickou službu, poskytovanou Google LLC. Dohlížitelem pro EU/EEA a Švýcarsko je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). 

Druh a účel zpracování
Google Analytics používají cookies, které umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace generované cookies o Vašem využívání webových stránek se obvykle přenášejí a ukládají na server Google v USA.

Google Analytics sbírají další informace o uživatelích, kteří si aktivovali personalizovanou inzerci (zájmy a demografická data) a reklamy mohou být těmto uživatelům zasílány v obnovených kampaních.

U Google Analytics 4, jsou IP adresy ve výchozím stavu anonymizovány. V důsledku anonymizace IP adres bude v rámci členských zemí EU nebo v dalších smluvních státech Smlouvy o Evropské hospodářské oblasti Vaše IP adresa Googlem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Podle Googlu, IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojena s ostatními daty Googlu. 

Zatímco navštěvujete naše stránky, Vaše uživatelské chování se zaznamenává ve formě „událostí“. Události mohou zahrnovat: 

 • Zobrazení stránek 
 • První návštěva na našich webových stránkách 
 • Začátek prohlížení 
 • Navštívené stránky
 • Vaše interakce se stránkou, „proud kliknutí“, 
 • Rolování 
 • Kliky na externí odkazy
 • Dotazy vnitřního vyhledávání 
 • Interakce s videem 
 • Stahování souborů 
 • Shlédnuté reklamy
 • Nastavení jazyka 
Dále se zaznamenává: 
 • Vaše přibližná poloha (region) 
 • Datum a čas Vaší návštěvy
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené formě) 
 • Technické informace o Vašem prohlížeči a koncovém zařízení, které používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky) 
 • Váš poskytovatel internetu 
 • Referer URL (stránka/inzerát, z něhož jste se dostali na tyto webové stránky)
Účely zpracování
V zastoupení provozovatele těchto webových stránek bude Google využívat těchto informací k analýze Vašeho pseudonymizovaného používání webových stránek a kompilaci zpráv o aktivitě webových stránek. Zprávy sestavené Google Analytics se používají pro analýzu provozu našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní. 

Příjemci
Příjemci dat jsou/mohou být 
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (jako zpracovatel dat dle Článku 28 GDPR) 
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Přenos třetím zemím
Evropská komise přijala své rozhodnutí o přiměřenosti pro USA 10. července 2023. Google LLC je certifikována na základě Rámce pro soukromí EU-US. Jelikož jsou servery Google rozmístěny po celém světě, a přenos dat do třetích zemí (např. Singapur) nelze úplně vyloučit, uzavřeli jsme s poskytovatelem smluvní ujednání dle standardů EU. 

Doba uložení
Námi odeslaná data napojená na cookies se automaticky mažou po 14 měsících. Maximální životnost cookis Google Analytics je dva roky. Jednou za měsíc se automaticky smažou veškerá data, která dosáhnou konec doby uložení. 

Právní základ
Nastavení jazyka Právním základem pro toto zpracování dat je Váš souhlas dle Článku 6(1a) GDPR. 

Zrušení
Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit s platností do budoucna otevřením nastavení cookie a změno Vaší volby. Toto neovlivní zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu daného před jeho zrušením.

Stejně jako můžete deaktivovat cookies obecně (viz Oddíl 4 této politiky ochrany dat) můžete zabránit Googlu ve sběru a zpracování dat generovaných pomocí cookie a vztahujících se k Vašemu používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy)
 
 1. nedáním souhlasu k uložení cookies do Vašeho zařízení nebo smazáním takovéhoto souhlasu, nebo
 2. stažením a nainstalováním doplňků prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics.
Podrobnější informace o podmínkách používání Google Analytics a ochraně dat na Googlu navštívením https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a na https://policies.google.com.
 

Google Tag Manager
Platí pro všechny zmíněné webové stránky a aplikaci BERNINA app

BERNINA využívá službu Google Tag Manager, poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Díky této službě je možné řídit tagy webových stránek (tagy jsou malé kódové prvky používané, kromě jiného, pro měření využívání webových stránek a návštěvnického chování) přes jedno rozhraní. Google Tag Manager sám o sobě zachycuje souhrnná data pro sledování stability a výkonu systému. Tato data však neobsahují IP adresy, ani jiné uživatelsky specifické identifikátory, které by mohly být přiřazeny konkrétnímu jedinci (viz https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=cz). Jeho výhradním úkolem je spouštět jiné tagy, které naopak data zachycují. Google Tag Manager však nemá k datům přístup. Je-li vypnut na úrovni domény nebo cookie, zůstane účinný pro všechny sledovací tagy zavedené přes Google Tag Manager. 
 
Informace dle položky 5. "Google Analytics" s ohledem na Google jako poskytovatele – třetí stranu bude platit mutatis mutandis.

Salesforce.com, Inc.
Vztahuje se na www.bernina.com, blog.bernina.com a aplikaci BERNINA app

BERNINA využívá službu Marketing Cloud společnosti Salesforce.com, Inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA, která používá cookies k analýze chování uživatele na webových stránkách. Používáme je pro analýzu, které s našich stránek uživatelé navštěvují, a o které produkty se uživatelé zajímají, abychom prezentovali obsah přizpůsobený na míru jejich potřebám a pro účely přímého marketingu. Data z této analýzy uživatelského chování se zaznamenávají anonymně, nebo, je-li to možné, v uživatelských profilech. Chování uživatele je možné vyhodnocovat s využitím algoritmu nebo manuálně. 

Pro vyhodnocování chování uživatele se informace o používání webové stránky propojí s individuálně vygenerovaným zákaznickým ID a v případě potřeby s dalšími daty, např. s informacemi, které generujeme o používání našeho newsletteru (viz oddíl 2. „shora při registraci našeho newsletteru“), s informacemi o krocích učiněných uživatelem na našich webových stránkách a s dalšími daty, která již mohou být o příslušném uživateli uložena v jeho zákaznickém profilu. Chování uživatele se zaznamenává v uživatelském profilu a dochází k vyhodnocení, zda byl dán příslušný souhlas. Pokud takovýto souhlas nebyl dán, cookie zaznamenává o uživateli pouze anonymní data.
 
Využívání služeb Salesforce.com, Inc. může způsobit, že Salesforce.com, Inc. bude mít přístup k Vašim osobním datům. Salesforce.com, Inc. zpracovává data výhradně jménem BERNINY a v souladu s jejími pokyny. Sebraná data se ukládají na serverech Salesforce.com, Inc. 

Další informace o ochraně dat u Salesforce najdete na https://www.salesforce.com/privacy/products/.
 
Cookies používané Salesforce jsou klasifikovány jak „cookies pro marketingové účely“. „Cookies pro marketingové účely“ můžete kdykoli vypnout přes naše seznamy cookies.

Právním základem pro toto je Čl. 6(1a) GDPR, pokud a v jakém rozsahu je udělen souhlas.

Bryj Technologies, Inc.
Platí pro BERNINA App

Naše aplikace i webové stránky využívají Bryj Technologies, webovou analýzu poskytovanou společností Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA („Bryj“). Používáním Bryj chceme zajistit design založený na potřebách a průběžnou optimalizaci našich webových stránek a analyticky zaznamenávat používání našich webových stránek za účelem optimalizace našich služeb pro Vás. Právním základem pro toto je Čl. 6(1a) GDPR, pokud a v jakém rozsahu je udělen souhlas. Kde je to technicky nezbytné a/nebo je to vyžadováno za účelem ochrany našich legitimních zájmů: Článek 6(1f) GDPR. Když si stáhnete aplikaci z obchodu Google nebo Apple, přenesou se anonymní data z příslušného obchodu na Bryj. 

Bryj sbírá osobní data pro plnění svých smluvních závazků a ukládá tato data pouze na dobu nezbytnou k poskytnutí služby. S Bryj jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek.

Když dáváte svůj souhlas s „prováděcími cookies“, můžete si stanovit rozsah sběru a ukládání dat. Toto nastavení můžete kdykoli znemožnit přes naše seznamy cookies . 

Když dáte souhlas s umožněním „prováděcích cookies“, budou data shromažďovaná společností Bryj obsahovat:

 • ID zařízení
 • ID aplikace
 • Push Token
 • Status autorizace oznámení
 • Platforma SDK
 • Veřejný klíč
 • Autentizační tajemství
 • Typ zařízení
 • Verze aplikace a číslo verze
 • Kód země
 • Model zařízení
 • Jazyk
 • Kód mobilní sítě
 • Kód mobilní země
 • Časový kód
 • Název časové zóny
 • Verze operačního systému
 • Byl proveden jailbreak zařízení
 • Idiom rozhraní
 • Verze SDK
 • Session Timeout
 • … 

Pokud vznesete námitku proti ukládání „prováděcích cookies“, Bryj přesto zaznamená následující data (minimální sběr dat):

 • ID zařízení
 • ID aplikace
 • Push Token
 • Status autorizace oznámení
 • Platforma SDK
 • Veřejný klíč
 • Autentizační tajemství

Bryj použije tyto informace za Vás k vyhodnocení Vašeho využívání aplikace / webových stránek k sestavení hlášení o Vašich aktivitách v aplikaci / na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aplikací / webovými stránkami.

Informace třetím stranám: Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA, politika ochrany dat: https://bryj.ai/privacy.

Hotjar 
Vztahuje se na www.bernina.com a aplikaci BERNINA app

Hotjar solution se používá na stránkách bernina.com. Poskytovatelem je Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webové stránky: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástrojem pro analýzu chování uživatele na těchto webových stránkách. Pomocí Hotjar, můžeme mimo jiné zaznamenávat pohyby Vaší myši a klikání. Hotjar může také určit, jak dlouho byl ukazatel Vaší myši na konkrétní pozici. Hotjar využívá tyto informace k vytvoření tzv. horkých map, které se dají použít pro určení, které oblasti webových stránek návštěvníci nejčastěji prohlížejí.

Dále můžeme určit, jakou dobu jste strávili na stránce a kdy jste ji opustili. Dále můžeme určit, ve kterém bodě jste zrušili Vaše zadání do kontaktního formuláře (tzv. konverzní trychtýř), ale ne, která zadání jste udělali.

Hotjar se dá využít i k získání přímé zpětní vazby od návštěvníků stránek. Tato funkce slouží ke zlepšení nabídek webu operátora stránek.

Hotjar používá technologie, které umožňují rozeznání uživatele za účelem analýzy jeho uživatelského chování (např. cookies nebo využití otisku zařízení).

Shora uvedené služby se používají výhradně na základě Článku 6(1a) GDPR a & sect; Článku 25 TTDSG (Německý zákon o ochraně dat v telekomunikacích a telemédiích). Souhlas je možné kdykoli zrušit. 

Deaktivace Hotjar
Budete-li chtít deaktivovat sběr dat přes Hotjar, klikněte na následující link a řiďte se pokyny v něm uvedenými: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/. Vezměte prosím na vědomí, že Hotjar musí být deaktivován pro každý prohlížeč nebo koncové zařízení. 

Jiná možnost je vznést námitku proti používání výkonnostních cookies na našem seznamu cookies.

Další informace o Hotjar a sbíraných datech najdete v politice ochrany dat Hotjar zde: https://www.hotjar.com/privacy

Se shora uvedeným poskytovatelem máme uzavřenu smlouvu o zpracování dat. Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně dat, která zajišťuje, že datový procesor zpracovává data o návštěvnících našich webových stránek výhradně dle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Pluginy sociálních médií na www.bernina.com, blog.bernina.com a BERNINA app
 
Na základě Čl. 6 §1 bod f) GDPR používáme na stránkách s články našeho blogu plugin sociálních médií od sociální sítě Pinterest pro zvýšení povědomí o BERNINĚ a abychom umožnili našim uživatelům sdílet obsah s přáteli a příbuznými. Související účel reklamy je považován za oprávněný zájem ve smyslu GDPR.
 
Když vstoupíte na stránku, která obsahuje plugin sociálních médií od Pinterestu, zpočátku nebudou do Pinterestu přenesena žádná osobní data. Pouze když kliknete na sociální tlačítko poskytovatele pluginu Pinterestu, vytvoříte spojení na server Pinterest. Vytvořením spojení na server Pinterest se přenesou logovací data na Pinterest. Tato logovací data mohou obsahovat Vaši IP adresu, adresy stránek, které jste navštívili, které také obsahují funkce Pinterest, typ prohlížeče a jeho nastavení, datum a čas žádosti, jak používáte Pinterest a cookies. Může tedy dojít k přenosu Vašich dat na Pinterest a k jejich uložení (pravděpodobně v USA).
 
Přes shromážděná data a operace jejich zpracování nemáme žádnou kontrolu, ani neznáme úplný rozsah dat shromážděných Pinterestem, ani účely zpracování či dobu uložení. Nemáme informace ani o mazání dat shromážděných Pinterestem. Odpovědnost za operace související s ochranou dat nese Pinterest.
 
Pinterest ukládá sebraná data o Vás ve formě profilu uživatele a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro vytvoření webových stránek na míru. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro prezentaci reklamy orientované poptávkou a za účelem informování ostatních uživatelů Pinterestu o Vašich aktivitách na našich webových stránkách nebo v aplikaci. Máte právo podat námitku proti vytvoření tohoto uživatelského profilu a k jeho uplatnění musíte kontaktovat Pinterest.
 
K přenosu dat dochází bez ohledu na to, zda máte účet u Pinterestu a jste přihlášeni. Když se přihlásíte na Pinterest, Vaše data shromážděná u nás se přímo propojí s Vaším účtem u Pinterestu. Když například stisknete tlačítko s linkem na stránku, Pinterest si tuto informaci uloží do Vašeho uživatelského účtu a veřejně tuto skutečnost sdělí Vašim kontaktům.
 
Více informací o účelu a rozsahu dat ukládaných a zpracovávaných Pinterestem najdete v politice ochrany soukromí Pinterestu na níže uvedeném linku. Další informace o Vašich právech a o možnostech nastavení v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí najdete zde:
 
Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko, https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy.

7. Integrace YouTube Video

Vztahuje se na www.bernina.com, blog.bernina.com, www.bernette.com a BERNINA App

Do naší nabídky na webových stránkách a v aplikaci jsme začlenili videa od YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“), která jsou uložena na https://www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek a z aplikace. Videa YouTube jsou začleněna za účelem zajištění pohodlné obsluhy našich stránek nebo aplikace. Právním základem pro toto je Čl. 6, odst. 1, bod 1) písm. a) GDPR (souhlas).

Videa You Tube na našich webových stránkách a v aplikaci jsou zařazena do „režimu zvýšeného soukromí“, což znamená, že nepřehráváte-li si video, nepřenáší se na You Tube žádná data o Vás jako o uživateli. Pouze když přehráváte video, budou se na YouTube přenášet následující data. S tímto přenosem dat nejsme schopni nic udělat.
 
Přehráváte-li si video, obdrží YouTube informaci o tom, že jste vstoupili na příslušnou podstránku webových stránek nebo aplikace. Kromě toho se přenesou logovací data v souladu s odstavcem 2 této politiky. K tomuto dojde bez ohledu, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Jste-li přihlášeni na Google, budou Vaše data asociována přímo s Vaším účtem. Pokud nechcete být asociováni s Vaším profilem na YouTube, musíte se odhlásit již před vstupem na naše stránky nebo do aplikace. YouTube ukládá Vaše data jako uživatelský profil a využívá jich pro účel reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro přípravu webové stránky na míru. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro reklamu orientovanou dle poptávky a při informování uživatelů sociálních sítí o Vašich aktivitách na našich webových stránkách nebo v aplikaci. Máte právo podat námitku proti vytvoření tohoto uživatelského profilu a k jeho uplatnění musíte kontaktovat YouTube.
 
YouTube je přidruženou společností společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Více informací o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování společností YouTube zjistíte v politice pro ochranu soukromí Google. Další informace o Vašich právech a o možnostech nastavení v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.

8. Google Maps

Vztahuje se na www.bernina.com, blog.bernina.com, www.bernette.com a BERNINA app

Na těchto webových stránkách nebo v aplikaci využíváme služeb Google Maps od Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, To nám umožňuje zobrazit interaktivní mapy přímo na webových stránkách nebo v aplikaci a Vy můžete s výhodou využívat všech jejich funkcí. Právním základem pro toto je Čl. 6, odst. 1, bod 1) písm. a) GDPR (souhlas).

Jakmile navštívíte naše webové stránky nebo aplikaci, obdrží Google informaci, že jste vstoupili na příslušnou podstránku našich webových stránek nebo aplikace. Kromě toho se do Googlu přenesou data specifikovaná v odstavci 2 této politiky. K tomuto dojde bez ohledu, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Jste-li přihlášeni na Google, budou Vaše data asociována přímo s Vaším účtem. Pokud nechcete být asociováni s Vaším profilem na Googlu, musíte se odhlásit již před vstupem na naše stránky nebo do aplikace. Google ukládá Vaše data jako uživatelský profil a využívá jich pro účel reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro přípravu webové stránky na míru. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro reklamu orientovanou dle poptávky. Proti vytváření tohoto profilu máte právo se ohradit a pro uplatnění tohoto práva je nutné kontaktovat Google.
 
Abychom co nejlépe ochránili Vaše data, uzavřeli jsme s Googlem smlouvu o zpracování.

Více informací o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování Googlem zjistíte v politice pro ochranu dat Google. Další informace o Vašich právech a o možnostech nastavení v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Google provozuje datová centra po celém světě (v EU a USA i mimo ně). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.

9. Bezpečnost dat

Když navštěvujete naše stránky, používáme v kombinaci s nejvyšší úrovní šifrování, jakou podporuje Váš vyhledávač, běžně používaný TLS (Transport Layer Security) protokol. Dále zavádíme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, poškozením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována spolu s technickým rozvojem. BERNINA však nemůže ručit za bezpečnost dat, která nám zašlete Vy, jako uživatel. Jakýkoli přenos dat provádíte na vlastní riziko.

10. Vaše práva

Máte právo:

 • v souladu s Čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních datech, která zpracováváme. Zejména můžete žádat informace o účelu zpracování, o kategorii osobních dat, o kategoriích příjemců, kterým budou Vaše data sdělena, o plánované době uložení, o právu na změnu, vymazání, omezení zpracování nebo popření, o existenci práva na odvolání, o původu dat, pokud nebyla získána od Vás, a o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a případně popisné informace o jejich podrobnostech;
 • v souladu s Čl. 16 GDPR okamžitě žádat o opravu nepřesností nebo o doplnění dat u nás uložených;
 • v souladu s Čl. 17 GDPR požadovat vymazání Vašich osobních dat u nás uložených, pokud zpracování není požadováno kvůli výkonu práva na svobodu projevu a přístupu k informacím, pro splnění zákonných povinností, z důvodu veřejného zájmu či pro prosazení, uplatnění nebo ochranu zákonných nároků;
 • v souladu s Čl. 18 GDPR požadovat zákaz zpracování Vašich osobních dat, pokud zpochybníte přesnost dat, zpracování bude nezákonné, ale Vy odmítnete jejich vymazání a my už nebudeme data potřebovat, a přesto to budete potřebovat k prosazení, výkonu či ochraně zákonných nároků, nebo pokud jste podali námitku proti zpracování v souladu s Čl. 21 GDPR;
 • v souladu s Čl. 20 GDPR, získat Vaše osobní data, která jste nám poskytli, ve strukturovaném, obvyklém a strojem čitelném formátu, nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • v souladu s Čl. 7 sec. 3 GDPR, kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dali. V důsledku toho nebudeme moci nadále zpracovávat data, jichž se souhlas týkal.

Pro uplatnění shora uvedených práv pošlete, prosím, e-mail na [email protected] nebo nám pošlete vzkaz na kontaktní údaje uvedené v Právním oznámení

Právo na námitku:
Pokud budeme zpracovávat Vaše osobní data na ochranu zákonných zájmů ve smyslu Čl. 6(1f) budete mít v souladu s Čl. 21(1) GDPR právo vznést proti tomuto zpracování námitku z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace. V souladu s Čl. 21 (2) GDPR můžete kdykoli a bez udání důvodu podat námitku proti zpracování Vašich dat pro účely přímého marketingu. Za účelem uplatnění práva na námitku Vám stačí poslat nám neformální oznámení např. e-mailem na info@bernina.
 
Právo podat stížnost:
Budete-li přesvědčeni, že zpracování osobních dat týkajících se Vás porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), máte v souladu s Čl. 77 GDPR právo podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních dat.

11. Platnost této politiky ochrany osobních údajů a její změny

Toto znění politiky ochrany osobních dat je aktuální, poslední aktualizace proběhla 15. května 2024.
  
V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek nebo aplikace a nabídek, nebo v důsledku úpravy zákonných požadavků může být v budoucnu nutné tuto politiku změnit. Do momentálně platné politiky ochrany osobních dat můžete kdykoli nahlížet na našich webových stránkách https://www.bernina.com/privacy nebo v naší aplikaci, a můžete si ji vytisknout.