Digital Services Act

De Digital Services Act (DSA, Verordening (EU) 2022/2065) is een EU-verordening die op 16 november 2022 in werking is getreden. De verordening heeft tot doel bij te dragen aan de goede werking van de interne markt door geharmoniseerde regels vast te stellen voor een veilige, voorspelbare en betrouwbare onlineomgeving waarin innovatie bevorderd en de grondrechten die zijn vastgelegd in het Handvest effectief beschermd worden, inclusief het beginsel van consumentenbescherming voor bemiddelingsdiensten.

Voor zover BERNINA International AG (hierna "BERNINA") een aanbieder van bemiddelingsdiensten is in de zin van de DSA, geldt het volgende:

1. Contactpunt voor de autoriteiten van de lidstaten, de Commissie en de Raad, evenals de gebruikers conform art. 11 en art. 12 DSA

crossover protection
Denkinger GmbH & Co. KG
Zentrale Meldestelle BERNINA
Goethestrasse 19
D-78600 Kolbingen

E-mail: [email protected]
 
U kunt met ons communiceren in het Duits, Frans, Italiaans of Engels.
 

2. Wettelijke vertegenwoordiger conform art. 13 DSA

crossover protection
Denkinger GmbH & Co. KG
Goethestrasse 19
D-78600 Kolbingen

3. Transparantierapport conform art. 15 DSA, art. 24 DSA

Het transparantierapport dat één keer per jaar beschikbaar moet worden gesteld conform art. 15 lid 1 DSA, waarin de moderatie van de inhoud in de betreffende jaarperiode is opgenomen, wordt hier gepubliceerd nadat het is opgesteld.

Het gemiddelde aantal maandelijkse actieve gebruikers in de EU gedurende de afgelopen zes maanden conform art. 24, lid 2, DSA, lag aanzienlijk onder de relevante drempelwaarde van 45 miljoen gebruikers.

4. Meld- en beroepsprocedures conform art. 16 DSA

Conform art. 16 DSA hebben individuen en instellingen de mogelijkheid om informatie te melden over wat zij beschouwen als onwettige inhoud in onze hostingdiensten op deze website - inclusief online platforms. Als u onwettige, illegale of aanstootgevende inhoud aantreft in het online-aanbod van BERNINA horen wij dat graag van u. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen of via e-mail contact opnemen met het hier opgegeven adres met als onderwerp "Zentrale Meldestelle".

Als u een dergelijke melding wilt doen, verzoeken wij u de volgende punten in uw melding te vermelden:

 1. een redelijk onderbouwde uitleg waarom u de betreffende informatie als onwettige inhoud beschouwt; 
 2. een duidelijke indicatie van de exacte elektronische opslaglocatie van deze informatie, zoals het precieze URL-adres of de precieze URL-adressen, of, indien nodig, verdere informatie die relevant is voor het type inhoud en het specifieke type dienst om de onwettige inhoud te identificeren; 
 3. uw naam en e-mailadres (tenzij het gaat om informatie waarvan u denkt dat deze betrekking heeft op een strafbaar feit in verband met seksueel misbruik, seksuele uitbuiting, kinderpornografie, het benaderen van kinderen voor seksuele bedoelingen of het aanzetten tot, helpen bij of aanzetten tot dergelijke strafbare feiten of een poging daartoe). In deze of andere gevallen waarin u zonder identificatie een melding wilt doen, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op +49 7463 990795 (in het Duits of Engels) of op het bovengenoemde postadres (in alle bovengenoemde talen);
 4. een verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat de informatie en verklaringen in de kennisgeving juist en volledig zijn.
 

5. Intern klachtenbeheersysteem conform art. 20 DSA

BERNINA kan bepaalde beperkende beslissingen nemen met betrekking tot de inhoud of accounts van gebruikers van onze bemiddelingsdiensten in de zin van de DSA als BERNINA van mening is dat de aan gebruikers verstrekte informatie onwettige inhoud vormt of niet strookt met de algemene voorwaarden van het platform. BERNINA kan beslissen 

 1. om gebruikersinhoud of -informatie te beperken of blokkeren, 
 2. de levering van onze diensten aan gebruikers geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, 
 3. het gebruikersaccount op te schorten of te sluiten, 
 4. monetariseringsmogelijkheden voor gebruikersinhoud te beperken, op te schorten of te beëindigen
Indien u als gebruiker het niet eens bent met een dergelijk besluit, kunt u kosteloos tegen dit besluit een klacht indienen bij BERNINA via ons interne klachtenbeheersysteem. Klachten kunnen binnen 6 maanden na ontvangst van de bestreden beslissing worden ingediend via e-mail aan [email protected]. Klachten worden snel, zonder discriminatie, zorgvuldig en zonder willekeur afgehandeld onder toezicht van gekwalificeerd personeel. Zodra wij een besluit hebben genomen, wordt dit direct aan de klager medegedeeld.
 

6. Mogelijkheden voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting conform art. 21 DSA

Voor de beslechting van geschillen in verband met beslissingen die zijn genomen in het kader van ons interne klachtenbeheersysteem conform sectie 5, is er ook de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor een zogenaamde erkende buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstantie in de zin van art. 21 DSA. Geautoriseerde instanties voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting zijn onpartijdige en onafhankelijke instanties die uitdrukkelijk zijn gemachtigd door de EU-lidstaten en die, op grond van hun capaciteit en deskundigheid, in staat zijn om de aan hen voorgelegde geschillen te onderzoeken. BERNINA zal binnen het kader van de wettelijke vereisten samenwerken met de instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. BERNINA is echter niet gebonden aan de beslissingen van de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstantie.
 
De mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting heeft geen invloed op het recht van de betrokken gebruiker om op elk moment naar de rechter te stappen om de beslissingen aan te vechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 

7. Maatregelen en bescherming tegen misbruik conform art. 23 DSA

BERNINA schort als aanbieder van onlineplatforms de dienstverlening aan gebruikers op die vaak duidelijk onwettige inhoud aanbieden, na voorafgaande waarschuwing gedurende een redelijke periode. BERNINA zal ook de behandeling van meldingen en klachten die via de meld- en beroepsprocedures of interne klachtenbeheersystemen worden ontvangen van personen of instanties of van klagers die vaak meldingen of klachten indienen die duidelijk ongegrond zijn, gedurende een redelijke periode na voorafgaande waarschuwing opschorten. Bij een besluit over opschorting zal BERNINA van geval tot geval op een tijdige, grondige en objectieve manier beoordelen of de gebruiker, persoon, instelling of klager betrokken is bij misbruik, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden die uit de beschikbare informatie naar voren komen. De omstandigheden waarmee BERNINA rekening houdt bij de beoordeling of er sprake is van misbruik en welke duur van een eventuele opschorting passend is, zijn in elk geval:

 1. het absolute aantal kennelijk onwettige inhoud of kennelijk ongegronde meldingen of klachten die binnen een bepaalde periode zijn verstrekt of ingediend;  
 2. hun relatieve aandeel in het totale aantal individuele verstrekte informatie of meldingen die binnen een bepaalde periode zijn gedaan;  
 3. de ernst van de gevallen van misbruik, inclusief de aard van de onwettige inhoud, en de gevolgen ervan;  
 4. de bedoelingen van de gebruiker, persoon, instelling of klager, voor zover deze bedoelingen kunnen worden vastgesteld.