Podmienky používania

Podmienky používania

Srdečne Vás vítame na stránkach BERNINA

Aby sme naše webové stránky udržali atraktívne, informatívne a bezpečné pre všetkých užívateľov po celý čas, vytvorili sme niekoľko základných pravidiel. Ako užívateľa našich webových stránok, Vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali následovné právne upozornenia.

1. Všeobecné podmienky používania webovej stránky

Prístupom a používaním webovej stránky, súhlasíte s týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami použitia, prosím, nepoužívajte naše webové stránky.

Prevádzkovateľ týchto stránok a vydavateľ týchto Podmienok používania je spoločnosť BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Švajčiarsko ("BERNINA", "my", "nás", "naše"). ( Právna doložka )

Tieto Podmienky používania webových stránok a požiadavky právnych predpisov na ochranu súkromia a údajov sú občas upravované, doplnené alebo zmenené. Zakaždým, keď máte prístup, alebo navštívite webové stránky, platia verzie dostupné v danom čase. Prosím, navštívte túto stránku zakaždým, keď navštívite aj naše stránky a prezrite si najnovšie Zmluvné podmienky použitia.


2. Autorské práva a ochranná známka

Táto webová stránka a obsahové prvky, ktoré ju tvoria, ako sú informácie, texty, obrázky, fotografie, návrhy a všetky ďalšie dátové súbory na našej webovej stránke sú chránené zákonom. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú predmetom autorských práv, s ochrannou známkou alebo iných práv BERNINA International AG a jej dcérskych a pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencie. Nie sú vám poskytované žiadne práva akéhokoľvek druhu na sťahovanie, kopírovanie, preklad alebo spracovanie v iných médiách - napr na svojich webových stránkach alebo v databázach. BERNINA, bernette, bernina.com a berninausa.com sú registrované ochranné známky spoločnosti BERNINA International AG.

Obsah je voľne k dispozícii iba účelom prezerania. Ak je obsah reprodukovaný v úplnom znení alebo čiastočne v akejkoľvek forme - či už v elektronickej alebo písomnej forme - pre osobné a nekomerčné použitie, musí byť zdroj citovaný a menovaný a musia byť dodržané všetky platné autorské práva a iné vlastnícke práva.

Akékoľvek použitie, reprodukcia, kopírovanie apod. z našich webových stránok, úplne alebo čiastočne, pre akékoľvek komerčné či nekomerčné osobné účely je prípustné len s predchádzajúcim písomným súhlasom BERNINA International AG.


3. Žiadna zodpovednosť za webové stránky tretích strán

Webové stránky BERNINA obsahujú tiež odkazy (hyperlinky) na internetové stránky vytvorené a spravované tretími stranami. BERNINA nemá žiadny vplyv na webové stránky tretích strán a preto nemôže poznať ich obsah podrobne.

Hypertextové odkazy na webových stránkach slúžia výhradne na uľahčenie navigácie pre užívateľov internetových stránok BERNINA. Hypertextovými odkazmi BERNINA jednoducho uľahčuje prístup k týmto webovým stránkam, ale neprijíma žiadnu zodpovednosť za ich obsah. BERNINA nekontroluje obsah webových stránok, ktoré sú prístupné pomocou hypertextového odkazu. Iba majitelia odkazovaných stránok sú zodpovední za ich obsah a za prípadné ponuky produktov na stránke a objednávanie uvedených výrobkov.

Používaním tejto stránky súhlasíte s tým, že BERNINA rovnako nie je zodpovedná za žiadne právne zakázané vyhlásenia alebo vyhlásenia na internetových stránkach, na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie. Hlavne BERNINA nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv, práv k ochrannej známke alebo osobných práv spojených s obsahom týchto webových stránok.


. 4. Účel a obsah tejto webovej stránky - žiadne ponuky

Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie, propagačné materiály a popisy BERNINA produktov. Použité informácie a obrázky predstavujú príklady širokej škály výrobkov BERNINA, ale nepredstavujú ponuky produktov alebo služieb, záväzné ponuky alebo výzvy na predloženie ponuky podľa BERNINA, jej spoločností v Skupine alebo distribútorov. Pokiaľ je internetový obchod prevádzkovaný, všetky e-obchodné ponuky sú nezáväzné.

BERNINA nezaručuje, že všetky výrobky uvedené na internetových stránkach sú k dispozícii vo vašej krajine. Niektoré z uvedených doplnkov sú voliteľné, v závislosti na krajine. Váš BERNINA predajca vám môže poskytnúť informácie o BERNINA produktoch dostupných vo vašej krajine.


5. Bez záruky

BERNINA prijíma všetky primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti informácií na týchto internetových stránkach. BERNINA však nie je schopná poskytnúť žiadne uistenia alebo záruky, pokiaľ ide o ich aktuálnosť, úplnosť a správnosť, funkčnosť, odkazov alebo obsah. BERNINA hlavne nemôže poskytnúť uistenie ani zaručiť, že pomocou odkazovanej webovej stránky nebudú porušené žiadne práva tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve BERNINA alebo spoločnosti BERNINA Group.


6. Obmedzenie zodpovednosti a vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie, jednotlivé stránky a funkcie tohto webu smú byť dočasne zastavené alebo úplne prerušené spoločnosťou BERNINA. Spoločnosť nie je v žiadnom prípade právne zodpovedná za akékoľvek dočasné alebo trvalé prerušenie alebo pozastavenie informácií, jednotlivých stránok alebo funkcie tohto webu.

V rozsahu povolenom zákonom, BERNINA a jeho koncernové spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť ani právnu zodpovednosť za škody, závady alebo straty, najmä nároky na náhradu za priame, nepriame, vyplývajúce alebo následné škody, za stratu zisku, stratu užívania alebo poškodenie dát alebo za straty vzniknuté vami alebo treťou stranou, vzniknuté v súvislosti s touto webovou stránkou. BERNINA nie je zodpovedná za žiadnych okolností za nelegálny obsah uložený užívateľom alebo nesprávnym použitím užívateľom, za stratu dát alebo za prítomnosť vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Toto obmedzenie zodpovednosti platí bez ohľadu na právny základ zodpovednosti. Ďalšia povinná právna zodpovednosť, napríklad v prípade hrubej nedbanlivosti alebo trestného úmyslu, je zachovaná.


7. Ochrana osobných údajov

Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležité. Informácie o tom, ako zaobchádzame dátami možno nájsť v našej Ochrane osobných údajov , ktorá je v súlade s týmito Podmienkami použitia.


8. Ostatné ustanovenia

Pokiaľ by sa ukázalo, že jednotlivé ustanovenia alebo časti týchto Podmienok používania sú neplatné alebo neúčinné, platnosť zvyšku Podmienok používania tým nebude ovplyvnená. Tieto podmienky používania podliehajú švajčiarskemu právu; Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (tiež známy ako Viedenský dohovor o medzinárodnej kúpe) neplatí. V rozsahu povolenom zákonom, sú všeobecné súdy v Frauenfeld v Švajčiarsku príslušné pre všetky právne spory vyplývajúce z týchto Podmienok použitia alebo použitia webovej stránky, ale BERNINA si vyhradzuje právo žalovať užívateľa v jeho/jej mieste bydliska.


9. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania, kontaktujte nás prosím písomne ​​na BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Švajčiarsko alebo [email protected] .