Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Ochranu Vašich údajov berieme vážne

Nasledujúce stránky Vám poskytujú informácie o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok www.bernina.com a našich ďalších stránok blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com a www.bernette.com (ďalej spoločne len „ náš web "alebo" našu stránku").

Okrem našej webovej stránky poskytujeme bezplatnú mobilnú aplikáciu, ktorú si môžete stiahnuť do svojho mobilného zariadenia. Poskytujú sa preto informácie aj o zhromažďovaní osobných údajov, keď používate našu mobilnú aplikáciu „BERNINA“ (ďalej len „aplikácia“).

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa týkajú Vás osobne, napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, správanie používateľa. Zásady ochrany osobných údajov sú základom pre spracúvanie osobných údajov spolu s podmienkami ich používania.Osobné údaje spracúvajú iba na účely, na ktoré boli prenesené údaje.

1. Meno a kontaktné údaje zodpovedného spracovateľa údajov, úradníka pre ochranu údajov a umiestnenie servera

Zodpovedný v súlade s článkom (článok) 4 odsek (ods.) 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) je

BERNINA International AG
Seestraße 161
8266 Steckborn
Switzerland


E-Mail: [email protected]
Tel.: +41 (0)52 762 11 11 (pozri právne upozornenie)
 
Našu zodpovednú osobu, pána Denkingeru, môžete zmeniť e-mailom na adresu [email protected] alebo písomne na vyššie uvedenej poštovej adrese zásielkou adresovanou „zodpovednou osobou“.
 
Okrem toho sa môžete obrátiť aj na organizáciu trhu, ktorá je za vás zodpovedná v súvislosti s operáciami spracovania údajov: [email protected]&ZWSpace;&ZWSpace;


BERNINA bude uchovávať osobné údaje na serveroch v EÚ.

2. Zber a ukladanie osobných dát; typ a účel ich využitia

Keď navštívite webovú stránku a používate aplikáciu

Pri vstupe na našu webovú stránku sa informácie automaticky prenesú na nás prostredníctvom prehliadača vo vybraných zariadeniach. Keď používate aplikáciu, zhromažďujeme nižšie opísané osobné údaje, aby sme Vám umožnili pohodlné používanie jej funkcií. Pri návšteve našej webovej stránky alebo použití našej aplikácie budú nasledujúce údaje - bez ďalších krokov z Vašej strany - získané a dočasne uložené v tzv. log súbore:

 • IP adresa
 • Dátum a čas žiadosti
 • Rozdiel v časovom pásme v porovnaní s greenwichským stredným časom (GMT)
 • Obsah žiadosti (špecifická stránka)
 • Stav prístupu / stavový kód HTTP
 • množstvo prenesených údajov
 • webová stránka, z ktorej bola žiadosť prijatá
 • Použitý prehliadač
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Verzia aplikácie

Špecifikované údaje spracujeme na nasledujúce účely:
 

 • Na zabezpečenie hladkého nadviazania spojenia s webovou stránkou alebo aplikáciou
 • zabezpečenie vyhovujúcej prevádzky našej webovej stránky alebo aplikácie
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému
 • na určenie správneho webu krajiny
 • ďalšie administratívne účely 

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 littera (lit.) b a lit. f všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Náš osobný záujem vychádza z uvedených účelov pre zber dát.
 
Pri Vašej návšteve tejto webovej stránky a použiti našej aplikácie používame aj analytické služby, záložky / pluginy sociálnych médií a súbory cookie webových stránok. Ďalšie informácie o súboroch cookie a analytických službách nájdete v oddieloch 4 a 5 týchto zásad ochrany osobných údajov a informácií o záložkách / doplnkoch sociálnych médií nájdete v oddiele 6. Oddiely 7 a 8 obsahujú informácie o integrácii videí YouTube a Google Maps.

Vezmite prosím na vedomie: Webové stránky BERNINA sú zamerané na používateľov z celého sveta.Ak prostredníctvom prehliadača alebo aplikácie zobrazujete obsah, ktorý nie je zameraný na európskych zákazníkov, tento obsah nepodlieha ustanoveniam všeobecného nariadenia o ochrane údajov.Týka sa to najmä obsahu na stránkach www.bernina.com, www.bernette.com a blogu WeAllSew našej pobočky v USA.

Ďalšie činnosti spracovania údajov pri používaní aplikácie

Po stiahnutí aplikácie sa do obchodu s aplikáciami prenesú požadované informácie, najmä používateľské meno, e-mailová adresa a zákaznícke číslo Vášho účtu, čas stiahnutia, informácie o platbe a jedinečné identifikačné číslo vášho zariadenia. Na tento zber údajov nemáme žiadny vplyv a nezodpovedáme zaň. Údaje spracovávame iba v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na stiahnutie mobilnej aplikácie do Vášho mobilného zariadenia.  

Potrebujeme tiež ID Vášho zariadenia, jedinečné číslo zariadenia (IMEI = International Mobile Equipment Identity), jedinečné číslo účastníka v sieti (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), číslo mobilného telefónu (MSISDN), MAC adresu pre používanie siete WLAN, názov Vášho mobilného zariadenia, Vaša e-mailová adresu.

Keď sa prostredníctvom aplikácie prihlásite na zákaznícky portál, spracujeme nasledujúce informácie, ktoré od Vás požadujeme, aby sme Vás mohli zreteľne identifikovať: meno zákazníka a heslo. Spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje za účelom riadenia prístupu na základe našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f GDPR. Oprávnený záujem je umožniť Vám prihlásiť sa na zákaznícky portál prostredníctvom aplikácie. Po pridelení hesla je tu možnosť prihlásiť sa cez dotykové ID / ID tváre (iOS) alebo pomocou odtlačku prsta / rozpoznania tváre (Android). Tieto údaje sa ukladajú iba lokálne v zariadení a neodovzdávajú sa ďalej na spracovanie. 

Na použitie aplikácie je potrebný prístup k sieťovým funkciám (WLAN alebo mobilný internet / mobilné dáta) Vášho prístroja. Môžete si to nakonfigurovať sami pomocou nastavení na vašom prístroji (vyhľadajte „nastavenia / ochrana údajov“). Tento prístup k sieti je nevyhnutný, pretože aplikáciu je možné používať, iba ak je zariadenie v režime online. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR.

Na zasielanie správ (ďalej len správy, oznámenia push alebo poznámky push) používame push službu dodávateľov operačného systému Apple Inc. a Google LLC. Po nainštalovaní aplikácie Vás spoločnosť Apple Inc. ako poskytovateľ požiada, či súhlasíte so zasielaním správ. Môžete sa slobodne rozhodnúť, či chcete alebo nechcete dostávať upozornenia push. Ak poskytnete súhlas, spoločnosť Apple Inc. pridelí token zariadenia. Jediným účelom spracovania tokenu zariadenia je poskytnúť službu push. Token zariadenia je šifrované ID zariadenia. Spoločnosť Google LLC považuje oznámenia push za „normálnu“ autorizáciu. Pri prvom spustení aplikácie sa funkcia povolenia Android Push Notification.notifications_enabled nastaví na hodnotu TRUE. Túto autorizáciu môžete odvolať na stránke s nastaveniami aplikácie nastavením hodnoty na FALSE. 
Vaše údaje sa odstránia, akonáhle už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Vaše údaje sa preto ukladajú tak dlho, kým je aktívny súhlas s prijímaním push oznámení. Push správy vyhodnocujeme štatisticky, a preto môžeme zistiť, či a kedy sa push oznámenia zobrazili a klikli na ne.To nám umožňuje určiť, ktoré push oznámenia zaujímajú príjemcov, aby sme mohli budúce oznámenia prispôsobiť predpokladaným záujmom všetkých alebo jednotlivých príjemcov, a tým zvýšiť záujem o naše služby.
Push oznámenia môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení na Vašom prístroji.Pokyny sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch:

Právnym základom pre spracovanie údajov v súvislosti s push oznámeniami je čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR. 

Aplikácia obsahuje geolokačné zariadenie (údaje o polohe - údaje GPS). Toto umožňuje zistiť polohu používateľa. Softvér tieto údaje nikam neposiela, ale zostávajú v zariadení používateľa. Údaje o polohe sa zahodia po 18 mesiacoch.
Právnym základom pre použitie údajov o polohe používateľa je čl. 6 ods. 1 lit. a GDPR.
Ak by aplikácia nemala spracúvať údaje o polohe, je možné odmietnuť prístup k funkcii geolokácie mobilného zariadenia úplne alebo - iba ak to podporuje príslušný operačný systém - iba v súvislosti s touto aplikáciou. Ďalšie informácie nájdete tu:

Keď použijete kontaktný formulár alebo nás kontaktujete e-mailom
Platí pre všetky uvedené lokality

Keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu, Vami odovzdané údaje (Vaša e-mailová adresa, meno, telefónne číslo, adresa a ďalšie informácie, ktoré poskytujete v kontaktnom formulári) uchovávame, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky. Ak je to na základe Vašej žiadosti potrebné, údaje sa môžu preniesť aj do spoločností pridružených spoločností BERNINA alebo nezávislých obchodných organizácií, ktoré ich budú spracúvať.Všetky údaje vzniknuté v tejto súvislosti vymažeme, pokiaľ už nie je nutné ich uchovávať za účelom zodpovedania vašej požiadavky.
 
Spracúvanie údajov na účely kontaktovania sa uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. GDPR na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu. Ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu, spracúvanie údajov bude prebiehať na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1f GDPR.

Pri sťahovaní bezplatných súborov na stiahnutie z www.bernina.com

Na našej webovej stránke a v aplikácii poskytujeme možnosť bezplatného sťahovania obsahu (napríklad testovacie verzie vyšívacieho softvéru alebo aktualizácia už zakúpeného softvéru). Skôr než začnete sťahovať obsah, musíte vyplniť formulár, v ktorom poskytnete Vaše meno, e-mailovú adresu, PSČ a polohu. S Vaším súhlasom ukladáme a zdieľame tieto údaje s príslušnou trhovou organizáciou alebo predajcom vo Vašej oblasti.Účelom spracúvania je vytvorenie štatistického záznamu o uskutočnených sťahovaniach, ako aj propagácia a reklama zo strany spoločnosti BERNINA, príslušnej trhovej organizácie alebo predajcu vo Vašej oblasti.Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 
Okrem toho, ak ste súhlasili s použitím Vašich údajov na účely zasielania informačných newslettrov, tieto údaje spracujeme na účely priameho marketingu a priradíme ich k profilu zákazníka s ďalšími informáciami, ktoré spoločnosť BERNINA o Vás uložila.Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Pri používaní našich blogov  

Ak sa zaregistrujete na blogu BERNINA povinné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii (meno, e-mailová adresa, krajina), ako aj akékoľvek ďalšie údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete na doplnenie svojho profilu, sú uložené na účely blogu a na účely priameho marketingu a prípadne sú prepojené s inými údajmi, ktoré o Vás BERNINA uložila.V blogu môžete verejne uverejňovať témy, príspevky, odkazy, komentáre, fotografie, náčrty, pokyny atď. Ak vykonáte takúto akciu, interne to uložíme, zverejníme Vašu akciu v blogu BERNINA a prípadne použijeme tieto aktivity na poskytovanie prispôsobeného obsahu. Na základe Vašich nahraných projektov (počet napísaných článkov, kategórie, účasť na kooperatívnych akciách, značky použité na popis článkov, prvý / posledný príspevok) sa pokúsime vyvodiť závery o Vašich záujmoch a použiť tieto informácie na účely priameho marketingu.  
Môžete sa tiež prihlásiť na odber nášho špeciálneho blogového newslettru. Pokyny v časti „Pri registrácii k odberu nášho newslettera“ nižšie platia pre blogový newsletter.
 
Pri používaní blogu sú požadované povinné informácie, pretože na overenie totožnosti potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, Vaše meno, aby sme mohli byť identifikovaní ako autor projektov / komentárov, ako aj osobná odpoveď od nás a Vašej krajiny, aby sme mohli byť spojení s organizáciou trhu. Nie ste právne ani zmluvne zaviazaní poskytovať informácie. Používanie zákazníckeho portálu je však možné len vtedy, ak boli poskytnuté vyššie požadované informácie.  
Ak chcete v blogu zanechať komentár, vykoná sa kontrola spamu, aby sa zabránilo zneužitiu našich blogov. Súčasťou bude Vaša e-mailová adresa a adresa IP, ktoré sa porovnajú s miestnou čiernou listinou.Ďalej používame doplnok Anti Spam Bee, ktorý pomáha detekovať spam. Doplnok umožňuje pridať do formulára komentára neviditeľné vstupné polia. Pretože spamboty často vypĺňajú všetky možné polia, je možné určiť, či je komentár klasifikovaný ako spam. Doplnok tiež spáruje nové komentáre s metadátami z predchádzajúcich spamových komentárov a kontroluje v komentároch obsah, ktorý bežne používajú spameri (odkazy atď.). Všetky vyššie uvedené kontroly sa vykonávajú lokálne na našich serveroch. Žiadne osobné údaje sa neprenášajú tretím stranám. Po vykonaní vyššie uvedených testov bude Váš komentár spolu s Vašim menom a priezviskom zverejnený. Autor príspevku, ktorý ste komentovali, navyše dostane upozornenie na Váš komentár, ktoré bude obsahovať aj Vaše meno a priezvisko.
 
Fotografie, ktoré nahráte do blogu, musia byť najskôr komprimované. Na vykonanie tejto kompresie obrazu používame optimalizátor obrazu Optimus od externého poskytovateľa služieb proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Švajčiarsko. proinity GmbH komprimuje fotografie a potom po dokončení procesu prenosu okamžite vymaže všetky dáta z medzipamäte. Na serveroch poskytovateľa služieb nezostávajú žiadne osobné údaje. Vaše údaje spracováva proinity GmbH výlučne v mene a v súlade s pokynmi spoločnosti BERNINA v súlade s týmito nariadeniami o ochrane údajov.
 
Na odosielanie e-mailov generovaných blogom (napr. kód na vytvorenie používateľského účtu, informácie o novom komentári atď.) používame Mailjet.Spoločnosť Mailjet je prevádzkovaná spoločnosťou Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St # 1135, San Antonio, TX 78205, USA, s ktorou sme uzavreli príslušnú dohodu o spracovaní údajov. Dátové centrá Mailjet sa nachádzajú výhradne v EÚ. Mailjet spracuje Vašu e-mailovú adresu na doručovanie e-mailov. Mailjet zhromažďuje osobné údaje na účely plnenia svojich zmluvných povinností a tieto údaje uchováva iba po dobu nevyhnutnú na poskytnutie služieb. Vďaka svojej certifikácii v súlade s normou ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified) Mailjet ako poskytovateľ e-mailových služieb v súlade s GDPR zaručuje zhodu s predpismi EÚ o ochrane údajov. Mailjet navyše poskytuje ďalšie informácie týkajúce sa ochrany údajov na https://www.mailjet.com/security-privacy/

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a GDPR.
 
Údaje zhromaždené v súvislosti s týmto sa budú uchovávať až do odvolania súhlasu.

Prečítajte si špeciálne podmienky používaniablogu BERNINA.

Pri používaní nášho webového obchodu inspiration.bernina.com

Ak si chcete objednať niečo z nášho webového obchodu, ste za účelom uzavretia zmluvy povinní poskytnúť osobné údaje potrebné na vybavenie Vašej objednávky (povinné údaje). Povinné údaje potrebné na vybavenie objednávky sú označené osobitne; všetky ostatné informácie sú dobrovoľné. Údaje, ktoré poskytnete, spracovávame za účelom vybavenia Vašej objednávky.  
Môžete si tiež dobrovoľne vytvoriť zákaznícky účet, čo nám umožní uložiť Vaše údaje pre ďalšie nákupy. Pri vytváraní zákazníckeho účtu sa voliteľné údaje, ktoré ste poskytli, a Vaše predchádzajúce nákupy uložia, pokiaľ nebude odvolaný súhlas. Jednou z výhod tohto riešenia je, že zakúpený digitálny obsah (napr. digitálne vydanie nášho zákazníckeho časopisu) si môžete zo svojho zákazníckeho účtu kedykoľvek stiahnuť.  
Ak si objednáte tlačové médium, postúpime vaše údaje spoločnosti Medienwerkstatt AG, Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Švajčiarsko. Spoločnosť Medienwerkstatt AG je zodpovedná za odoslanie jednotlivých objednaných čísel a čísel, na ktoré sa vzťahuje predplatné. Ak platíte kreditnou kartou alebo PayPal, Vaše platobné údaje postúpime poskytovateľovi platobných služieb SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Švajčiarsko. Informácie o kreditnej karte sú ukladané a spracovávané výlučne spoločnosťou SIX Payment Services AG. BERNINA neukladá ani nespracováva informácie o Vašej kreditnej karte.Ak sa rozhodnete platiť na základe faktúry, faktúru vystaví spoločnosť Medienwerkstatt AG.
 
Z dôvodu obchodných a daňových predpisov sme povinní uchovávať Vašu adresu, údaje o platbe a objednávke po dobu desiatich rokov. Vo všetkých ostatných ohľadoch budú Vaše údaje vymazané, keď už nebude existovať účel, pre ktorý boli zhromaždené. Vo svojom zákazníckom účte môžete sami upraviť alebo odstrániť všetky voliteľné údaje v sekcii Adresy alebo Údaje profilu. Celý Váš zákaznícky účet je možné na požiadanie vymazať (požiadavku môžete napríklad poslať na adresu [email protected] ). Ďalšie informácie o Vašich údajoch a právach na odvolanie sú uvedené v odseku 10 ustanovení o ochrane údajov.
 
Ak si otvoríte zákaznícky účet, prepojíme údaje, ktoré ste poskytli pri otvorení účtu, a uskutočnené nákupy s ďalšími informáciami, ktoré sme o Vás uložili v zákazníckom profile. Pritom dodržiavame zásadu obmedzenia účelu a prepájame iba údaje, ktoré boli zhromaždené na rovnaké účely (napr. na účely reklamy).
 
Na zasielanie e-mailov generovaných webovým obchodom (napr. potvrdenia objednávky, faktúry, kód pre vytvorenie užívateľského účtu a pod.) používame Mailjet. Spoločnosť Mailjet je prevádzkovaná spoločnosťou Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St # 1135, San Antonio, TX 78205, USA, s ktorou sme uzavreli príslušnú dohodu o spracovaní údajov. Dátové centrá Mailjet sa nachádzajú výhradne v EÚ. Mailjet zhromažďuje a spracováva nasledujúce údaje: Vašu e-mailovú adresu na doručovanie akýchkoľvek e-mailov. Ďalej Váš titul, meno, priezvisko, fakturačná a (ak sa líši) dodacia adresa (ulica a číslo domu, PSČ, mesto, krajina, štát), ako aj akýkoľvek názov spoločnosti, ktorý ste uviedli, ak ste poskytli všetky tieto údaje, sú spracované a uložené Mailjetom v kontexte objednávky za účelom doručenia potvrdenia objednávky a faktúry. Mailjet zhromažďuje osobné údaje na účely plnenia svojich zmluvných povinností a tieto údaje uchováva iba po dobu nevyhnutnú na poskytnutie služieb. Vďaka svojej certifikácii v súlade s normou ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified) Mailjet ako poskytovateľ e-mailových služieb v súlade s GDPR zaručuje zhodu s predpismi EÚ o ochrane údajov. Mailjet navyše poskytuje ďalšie informácie týkajúce sa ochrany údajov na https://www.mailjet.com/security-privacy/.

Právnym základom spracúvania údajov potrebných na uzavretie zmluvy je čl. 6 ods. 1 veta 1 b) GDPR a pokiaľ ide o všetky ostatné údaje, čl. 6 ods. 1 veta 1 a) GDPR (ak a pokiaľ udelíte svoj súhlas). Ďalej spracúvame údaje v súlade s článkom 6 ods. 1f GDPR, ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán, za predpokladu, že záujmy alebo základné práva a základné slobody osoby vyžadujúcej ochranu svojich osobných údajov neprevládajú.

Pri registrácii na odber nášho bulletinu
Platí pre www.bernina.com, blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com

Môžete sa prihlásiť na odber nášho newslettera a dostávať informácie o najnovších trendoch v šití, quiltovaní a vyšívaní, ako aj o atraktívnych ponukách BERNINA.

Pri registrácii na odber nášho newslettra používame postup dvojitého prihlásenia. To znamená, že pošleme e-mail na zadanú e-mailovú adresu, na ktorej Vás požiadame o potvrdenie, že si prajete dostávať newsletter.Ak nepotvrdíte svoju registráciu, Vaše údaje budú automaticky vymazané. Okrem toho uložíme Vaše IP adresy, ako aj dátum a čas registrácie a potvrdenia.Účelom tohto postupu je overiť Vašu registráciu a v prípade potreby preskúmať možné zneužitie Vašich osobných údajov.

Okrem Vašej e-mailovej adresy sú v niektorých formulároch povinné informácie o zasielaní newslettra aj Vaše meno a PSČ.Naším používateľom chceme zasielať vysokokvalitné informačné newslettre prispôsobené ich potrebám. Aby sme Vás mohli v newslettri osloviť osobne a prispôsobiť ho Vašim potrebám, požadujeme pri prihlásení na odber newslettra aj Vaše meno a v niektorých prípadoch aj Vaše poštové smerovacie číslo. Nie ste právne ani zmluvne zaviazaní poskytovať informácie. Používanie našej služby newslettra je však možné, iba ak sú poskytnuté vyššie uvedené povinné informácie.

Ak sa prihlásite na odber newslettra BERNINA, údaje, ktoré zadáte pri registrácii (meno, e-mailová adresa, záujmy, poštové smerovacie číslo a prípadne ďalšie informácie), sa uložia na účely priameho marketingu (vrátane doručenia personalizovaného obsahu v rámci newslettrov), ale aj na webových stránkach BERNINA) a môžu byť prepojené s ďalšími údajmi, ktoré o Vás BERNINA uložila.

Upozorňujeme, že náš newsletter používame na vyhodnotenie správania našich používateľov. To možno vykonať pomocou algoritmu alebo ručne.Ak kliknete na odkaz v newslettri, budete presmerovaní na jednu z našich webových stránok prostredníctvom servera Salesforce Marketing Cloud.Salesforce Marketing Cloud vyhodnocuje rôzne parametre, napríklad keď kliknete, na ktoré odkazy v newslettri kliknete a ktoré z našich stránok navštívite.Na vyhodnotenie správania používateľov prepojujeme takto generované údaje s inými používateľskými údajmi, najmä s údajmi zhromaždenými prostredníctvom súboru cookie Salesforce Marketing Cloud (ďalšie informácie nájdete v časti 5 i) týchto zásad ochrany osobných údajov nižšie).Vyššie uvedené údaje používame na vytvorenie používateľského profilu, aby sme mohli prispôsobiť naše digitálne ponuky, ako sú newsletter alebo webové stránky Vašim individuálnym záujmom.

Na zasielanie newslettrov a následné vyhodnotenie Vášho správania používateľov používame riešenia od externého poskytovateľa služieb Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3. poschodie, San Francisco, CA 94105, USA. To môže viesť k tomu, že spoločnosť Salesforce.com, Inc. bude mať prístup k Vašim osobným údajom. Zhromaždené údaje sa ukladajú na serveroch spoločnosti Salesforce.com, Inc.

Okrem vyššie spomenutej užívateľskej analýzy služieb Salesforce Marketing Cloud sa používajú aj niektoré zo služieb ponúkaných spoločnosťou Email on Acid, 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA, pričom vyššie uvedené vyhlásenia o zbere údajov / spracovanie a analýza používateľov spoločnosťou Salesforce Marketing Cloud sa primerane vzťahujú na analytické a sledovacie služby Email on Acid.

Okrem toho využívame služby Email on Acid na testovanie prezentácie newsletterov na rôznych emailových platformách a na rôznych mobilných zariadeniach.V ojedinelých prípadoch to môže mať za následok prenos osobných údajov do služby Email on Acid.

Služba Email on Acid spracováva tieto údaje výlučne v mene a v súlade s pokynmi spoločnosti BERNINA.

Na zasielanie newsletterov a následné vyhodnocovanie Vášho používateľského správania využívame riešenia od externého poskytovateľa služieb MailChimp, The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. To môže viesť k tomu, že MailChimp bude mať prístup k Vašim osobným údajom.

Právnym základom pre vyššie uvedené spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. A) GDPR alebo, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebol udelený súhlas, čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. F) GDPR.

Svoj súhlas s prijímaním informačného newslettra môžete kedykoľvek odvolať a jeho odber môžete kedykoľvek zrušiť. Svoj súhlas môžete odvolať kliknutím na odkaz uvedený v každom e-maile s newsletterom, zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo zaslaním správy na kontaktné údaje uvedené v tiráži.To platí rovnako pre námietku proti komerčnému použitiu v prípade, že ste nedali súhlas so zasielaním informačných newslettrov.

Údaje zhromaždené v súvislosti s týmto sa budú uchovávať až do odvolania súhlasu.

3. Využívanie poskytovateľov služieb, komunikácia údajov

Spoločnosť BERNINA využíva vybraných externých poskytovateľov služieb na poskytovanie podporných a administratívnych funkcií pre našu webovú stránku a aplikáciu. Títo poskytovatelia služieb môžu mať príležitostný prístup k Vašim osobným údajom. Poskytovateľ služieb spracúva Vaše údaje výhradne v mene spoločnosti BERNINA a podľa jej pokynov a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi.

V súčasnosti využívame služby týchto poskytovateľov služieb:
 

Partner Adresa Služby
CSS Computer-Systems-Support GmbH Landstraßer Hauptstraße 167, 1030 Vienna, Rakúsko www. bernina.com a
partner pre implementáciu CRM
Kentico software s.r.o. Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika poskytovateľ systému bernina.com
internex GmbH Lagerstrasse 15, 3950 Gmünd, Rakúsko Poskytovateľ hostingu www.bernina.com, blog.bernina.com a inspiracia.bernina.com
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Švajčiarsko Správa kurzov
Kreatívneho centra spoločnosti BERNINA cez kurse.bernina.com 
edudip GmbH Jülicher Str. 306, 52070 Aachen, Nemecko Vedenie online kurzov ako webinár.Registrácia na kurse.bernina.com
Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach, Nemecko blog.bernina.com a
implementačný partner inspiration.bernina.com
proinity GmbH Rümikerstrasse 60,
8409 Winterthur, Švajčiarsko
Kompresie obrázkov
blog.bernina.com a inspiration.bernina.com
Mailgun Technologies, Inc. 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA Posielanie systémových správ z blog.bernina.com a inspiration.bernina.com
Zeta Global Deutschland GmbH Leonrodstrasse 52, 80636 Mníchov, Nemecko Profilovanie používateľov pre generovanie potenciálnych zákazníkov na www.bernina.com a blog.bernina.com
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA Poskytovateľ systému CRM +
Cloud služieb (Azure)
Online Consulting AG Weststrasse 38, 9500 Wil, Švajčiarsko Implementačný partner CRM
Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA Poskytovateľ služieb marketingových riešení
Email On Acid 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA Testy a analýzy newslettrov
nexum ag Vogelsanger Strasse 321a, 50827 Kolín nad Rýnom, Nemecko Implementačný partner SalesForce Marketing Cloud
Bryj Technologies, Inc. 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA Implementačný partner a poskytovateľ systému pre mobilnú aplikáciu BERNINA
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, 50933 Kolín nad Rýnom, Nemecko Predaj softvérových produktov via www.bernina.com
SECONDRED Newmedia GmbH Peterstrasse 5, 99084 Erfurt, Nemecko Marketingové služby, implementačný partner www.bernette.com
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemecko poskytovateľ hostingu bernette.com
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Švajčiarsko Spracovanie zákazníckeho časopisu inšpirácia
SIX Payment Services AG Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Švajčiarsko Elektronické platobné služby na inspiration.bernina.com
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA rôzne marketingové služby na všetkých webových stránkach, pozri časti 5, 7 a 8
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Personalizované zobrazovanie reklám cez Facebook a Instagram na základe údajov o používaní generovaných na www.bernina.com
Wingify Software Private Limited 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, IN A / B testovanie na www.bernina.comPrenos Vašich osobných údajov iným tretím stranám sa uskutočňuje iba vtedy, ak je prenos výslovne uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo sa to stane z jedného z nasledujúcich dôvodov:

 • Udelili ste svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 • V súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR je sprístupnenie potrebné v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov alebo pre doručovanie našej webovej stránky alebo aplikácie a nie je dôvod sa domnievať, že máte prevažujúci oprávnený záujem na nezverejnení Vašich informácií
 • V prípade, že poskytnutie je zákonnou povinnosťou v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)
 • Poskytnutie údajov je povolené zákonom a je potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu s Vami v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

4. Cookies

Spoločnosť BERNINA používa na tejto webovej stránke alebo v aplikácii súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré obsahujú všetky informácie, ktoré sú uložené v každom prehliadači (napríklad Internet Explorer alebo Mozilla Firefox) na pevnom disku Vášho počítača alebo pomocou Vašej aplikácie v pamäti Vášho mobilného zariadenia a umožňujú nám tok konkrétnych informácií.To však neznamená, že môžeme okamžite zistiť Vašu totožnosť.
 
Na jednej strane, používanie súborov cookie slúži na to, aby ste pohodlnejšie mohli využívať našu webstránku a aplikáciu.Preto používame tzv. relačné súbory cookie, ktoré rozpoznajú, že ste navštívili jednotlivé stránky našej webovej stránky alebo aplikácie.Po opustení našej stránky alebo aplikácie sa automaticky vymažú.
 
Okrem toho používame aj dočasné súbory cookie pre Váš lepší používateľský zážitok; tie sú určitý čas uložené vo Vašom zariadení. Ak sa vrátite na našu stránku alebo aplikáciu, aby ste využili naše služby, automaticky zistí, že ste ju predtým navštívili, čo ste zadali a ktoré nastavenia ste vybrali, aby ste ich nemuseli znova zadávať.  
Na druhej strane, súbory cookie používame na zachytenie štatistických údajov o používaní našej stránky alebo aplikácie a na ich vyhodnotenie s cieľom optimalizovať našu webstránku a aplikáciu pre Vás (pozri oddiely 5 a 6 týchto zásad ochrany osobných údajov).Tieto súbory cookie umožňujú našej webovej stránke alebo aplikácii pri opätovnej návšteve automaticky zistiť, že ste nás už predtým navštívili. Tieto súbory cookie sú automaticky po každom určitom časovom období vymazané.
 
Údaje spracúvané prostredníctvom súborov cookie sú potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov na vyššie uvedené účely, ako aj na ochranu tretích strán v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Nastavenia prehliadača alebo nastavenia mobilného operačného systému a aplikácie si môžete nakonfigurovať podľa svojich predstáv a odmietnuť napríklad akceptovanie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie.Ak sa odhlásite z používania súborov cookie, Vaša schopnosť využívať každú funkciu na tejto webovej lokalite alebo v aplikácii v plnom rozsahu môže byť obmedzená.
 
Právnym základom pre používanie súboru cookie je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našom zozname súborov cookie:

5. Webová analýza

Google Analytics
Platí pre všetky uvedené webové stránky

Táto webová stránka využíva Google Analytics, teda webovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pomocou služby Google Analytics chceme zabezpečiť dizajn založený na potrebách a nepretržitú optimalizáciu našej webovej stránky, ako aj štatistické zaznamenávanie využívania našej webovej stránky s cieľom optimalizovať našu ponuku pre Vás. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). 

Služba Google Analytics používa tzv. súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o používaní webovej stránky sú zvyčajne odoslané a uložené na serveri Google v USA. Táto webová stránka používa Google Analytics s funkciou „_anonymizeIp()“. To znamená, že IP adresy sa spracúvajú v skrátenej podobe, takže ich nie je možné spájať s konkrétnou osobou. Pokiaľ je odkaz na osobu zahrnutý v zhromaždených údajoch o Vás, je okamžite vylúčený a osobné údaje sa tak ihneď vymažú. Spoločnosť Google má dátové centrá po celom svete (vo vnútri aj mimo EÚ, USA). Nevieme, či spoločnosť Google prenáša Vaše údaje na server, ktorý sa nachádza za hranicami EÚ alebo USA.
 
Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene spoločnosti BERNINA na analýzu Vášho používania webovej stránky spoločnosti BERNINA, na zostavenie hlásení týkajúcich sa činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu (najmä funkcií pre grafickú reklamu, napríklad remarketing, hlásení o Google Display Network impressions, integrácie služby DoubleClick Campaign manager a nástroja demografických prehľadov a prehľadov záujmov Google Analytics)  
Spoločnosť Google môže za určitých okolností analyzovať Vaše správanie pri používaní viacerých koncových zariadení (počítač, smartfón, tablet atď.) a vyhodnotiť ho pre spoločnosť BERNINA pomocou takzvaných funkcií viacerých zariadení (cross-device functions). Za týmto účelom spoločnosť Google môže prepojiť informácie generované príslušnými koncovými zariadeniami s cieľom prispôsobiť reklamu podľa týchto údajov a údajov z Vášho účtu Google, v prípade, že máte účet Google a Vaše predvoľby sú nastavené tak, aby spoločnosť Google mohla prepojiť históriu prehliadania s účtom Google a používať informácie z tohto účtu na prispôsobenie reklamy, ktorú dostávate.  
Pomocou príslušných nastavení vo Vašom prehliadači môžete zabrániť tomu, aby sa súbory cookie služby Google Analytics ukladali vo Vašom počítači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, môžete prísť o možnosť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať a spracovávať údaje generované súborom cookie o Vašom používaní webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného z nasledujúceho odkazu:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 
Okrem inštalácie pluginu prehliadača alebo prehliadačov na mobilných zariadeniach, môžete kliknúť na nasledujúci odkaz, ktorým nastavíte blokovanie súborov cookie, čo zabráni získavaniu údajov službou Google Analytics z tejto webovej stránky v budúcnosti (toto blokovanie súborov cookie funguje iba v danom prehliadači a pre túto doménu, ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, znova budete musieť kliknúť na tento odkaz): Ak chcete nastaviť blokovanie súborov cookie, kliknite sem.
 
Informácie o tretích stranách: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Podmienky používania: https://www.google.com/analytics/terms/, Prehľad ochrany údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, ako aj zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

DoubleClick od spoločnosti Google
Platí pre všetky uvedené webové stránky

Táto webová stránka využíva nástroj online marketingu DoubleClick od spoločnosti Google, čo je súčasť spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Nástroj DoubleClick používa súbory cookie na umiestňovanie reklám, ktoré sú pre používateľov relevantné, na vytvorenie lepších hlásení výkonnosti kampane alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazovali rovnaké reklamy viackrát. Spoločnosť Google používa identifikátor súborov cookie na to, aby zistila, ktoré reklamy sa zobrazujú v prehliadači, a preto im môže zabrániť, aby sa zobrazovali viackrát. Nástroj DoubleClick používa okrem iného aj identifikátory súborov cookie na zaznamenávanie takzvaných konverzií, ktoré súvisia s požiadavkami na reklamy. To je prípad, keď používateľ uvidí reklamu DoubleClick a neskôr navštívi webovú stránku inzerenta pomocou toho istého prehliadača a potom niečo kúpi. Spoločnosť Google vyhlásila, že súbory cookie nástroja DoubleClick neobsahujú žiadne osobné údaje.  
S ohľadom na použité marketingové nástroje Váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so servermi Google. Nemáme žiadnu kontrolu nad rozsahom ani trvalým používaním údajov získavaných prostredníctvom tohto nástroja od spoločnosti Google, a preto Vás informujeme podľa nášho najlepšieho vedomia: Integráciou nástroja DoubleClick spoločnosť Google získava informácie, ku ktorým ste sa dostali z príslušnej časti našej webovej stránky alebo po kliknutí na reklamu od nás. Ak ste prihlásení do služby Google, spoločnosť Google môže prepojiť návštevu s Vaším účtom. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google alebo ste sa neprihlásili do jej služieb, existuje šanca, že poskytovateľ zistí a uloží Vašu IP adresu.Spoločnosť Google má dátové centrá po celom svete (vo vnútri aj mimo EÚ, USA). Nevieme, či spoločnosť Google prenáša Vaše údaje na server, ktorý sa nachádza za hranicami EÚ alebo USA.
 
Tejto metóde sledovania Vašej osoby môžete zabrániť rôznymi spôsobmi: a) zmena nastavení softvéru prehliadača. Keď zrušíte súbory cookie tretích strán, nebudete dostávať žiadne reklamy od tretích strán; (b) vypnutie súborov cookie na sledovanie konverzií pomocou nastavení prehliadača, čím zablokujete súbory cookie z domény www.googleadservices.com, https://adssettings.google.com/anonymous?hl=sk, Keď vymažete súbory cookie, vymažete toto nastavenie; (c) zakázanie reklám založených na záujmoch od poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“ pomocou odkazu https://www.aboutads.info/choices. Toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete súbory cookie. (d) ich trvalé zablokovanie vo Vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pomocou odkazu https://www.google.com/settings/ads/plugin. V takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto ponuky v plnom rozsahu.  
Právnym základom na spracúvanie Vašich údajov je čl. 1 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Ďalšie informácie o nástroji DoubleClick od spoločnosti Google nájdete na stránke: https://www.doubleclickbygoogle.com/ a http://support.google.com/adsense/answer/2839090, ako aj vo všeobecných zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=skPrípadne môžete navštíviť webovú stránku iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese

Sledovanie konverzií Google AdWords
Platí pre www.bernina.com

Táto webová stránka tiež používa sledovanie konverzií Google AdWords, službu webovej analýzy od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“), na zlepšenie webovej stránky a reklamných aktivít.Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f nariadenia GDPR.
 
Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu kontrolovanú spoločnosťou Google.Tieto cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu.Ak počas týchto 30 dní navštívite určité stránky našej webovej lokality, my aj spoločnosť Google v USA dokáže rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku.Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie.V dôsledku toho nie je možné sledovať súbory cookie prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords.Informácie získané konverznými súbormi cookie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre nás.Zisťujeme celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na našu stránku.Nedostávame však žiadne informácie, podľa ktorých by Vás bolo možné osobne identifikovať.Google prevádzkuje dátové centrá po celom svete (v rámci aj mimo EÚ, USA).Nevieme, či Vaše údaje môže Google prenášať aj na servery mimo EÚ a USA.

Ak sa nechcete podieľať na sledovaní, môžete jednoducho zakázať súbor cookie sledovania konverzií Google v používateľských nastaveniach Vášho webového prehliadača.V takom prípade nie ste zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.Ďalšie možnosti nastavenia nájdete na webovej stránke o zakázaní reklám Google na adrese https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
 
Informácie v časti 5. a) týkajúce sa spoločnosti Google ako poskytovateľa tretej strany platia obdobne.

Remarketing Google AdWords 
Platí pre www.bernina.com

V rámci kampaní niekedy používame aplikáciu Google Remarketing od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).Toto je proces, ktorý používame, keď Vás chceme znova osloviť.Po návšteve našej webovej stránky Vám táto aplikácia umožňuje vidieť naše reklamy, keď budete pokračovať v používaní internetu.To sa deje pomocou súborov cookie uložených vo Vašom prehliadači, ktoré umožňujú spoločnosti Google zaznamenávať a vyhodnocovať informácie o Vašom správaní pri používaní pri návšteve rôznych webových stránok.Takto môže Google určiť predchádzajúce návštevy našej webovej stránky.Google tvrdí, že nezlučuje žiadne údaje zhromaždené počas procesu remarketingu s akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré môže uchovávať.Google najmä uvádza, že v rámci procesu remarketingu používajú pseudonymy.
 
Právnym základom pre používanie Google AdWords Remarketing je čl. 6 ods. 1 odsek 1 písm. f nariadenia GDPR. . Základný účel reklamy sa považuje za oprávnený záujem v zmysle GDPR.
 
Informácie v časti 5. týkajúce sa spoločnosti Google ako poskytovateľa tretej strany platia obdobne.

Google Tag Manager
Platí pre všetky uvedené webové stránky

Spoločnosť BERNINA využíva Google Tag Manager, teda službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pomocou tejto služby môžu byť webové tagy (tagy sú malé prvky kódu na webových stránkach, ktoré sa okrem iného používajú na meranie návštevnosti a správania návštevníkov) spravované prostredníctvom jedného rozhrania. Samotná služba Google Tag Manager (ktorá implementuje jednotlivé tagy) je doména bez súborov cookie. Osobné údaje nie sú zhromažďované prostredníctvom služby Google Tag Manager.Jediným účelom tejto služby je spustenie ďalších tagov, ktoré môžu údaje zachytiť. Google Tag Manager však nemá prístup k týmto údajom. Ak je táto funkcia zakázaná na úrovni domény alebo súborov cookie, zostane platná pre všetky tagy sledovania implementované pomocou Google Tag Manager  
Informácie uvedené v časti 5 bod a) týkajúce sa spoločnosti Google ako poskytovateľa tretej strany sa uplatňujú s príslušnými, potrebnými zmenami.

Použitie nástroja A/B testing od platformy Visual Website Optimizer
Platí pre www.bernina.com

Webová stránka spoločnosti BERNINA využíva službu analýzy webovej stránky Visual Website Optimizer od spoločnosti Wingify Software Private Limited, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India („Wingify“), ktorú používa na A/B testy a testy viacerých verzií. Táto služba používa súbory cookie na identifikáciu prehliadača používateľa a na analýzu používania tejto webovej stránky. Súbory cookie umiestňované platformou Visual Website Optimizer nezhromažďujú osobné údaje. Spoločnosť Wingify používa tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie používania webovej stránky používateľom, na zostavenie hlásení o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky. Viac informácií o tom, ako Visual Website Optimizer spracováva Vaše údaje, nájdete na https://vwo.com/privacy-policy/. Sledovanie platformou Visual Website Optimizer môžete kedykoľvek zakázať podľa pokynov na stránke https://vwo.com/opt-out/ .

Právnym základom pre použitie A/B testovania je čl. 6 ods. 1 odsek 1 písm. f nariadenia GDPR. Základný účel reklamy sa považuje za oprávnený záujem v zmysle GDPR.

Zeta Global
Platí prewww.bernina.com a blog.bernina.com/de

Web a aplikácia BERNINA využívajú Digital Marketing Suite (DMS), službu na analýzu webu od spoločnosti Zeta Global Deutschland GmbH, Leonrodstr. 52, 80636 Mníchov, Nemecko („Zeta Global“).DMS pomáha spoločnosti BERNINA analyzovať správanie používateľov na stránke bernina.com alebo v aplikácii s cieľom neustále zlepšovať a optimalizovať webovú stránku alebo aplikáciu a poskytovaný obsah.DMS sa používa aj na účely priameho marketingu, ak ste udelili súhlas na propagačné použitie Vašich údajov.
 
Pomocou značky, ktorá beží na pozadí bernina.com, Zeta Global zhromažďuje informácie o správaní používateľov, ako sú napríklad záujmy o produkty na webovej stránke alebo v aplikácii.Po otvorení stránky sa do Zeta Global prenesú nasledujúce údaje: Úplné adresy URL, ktoré ste si načítali, aby ste vstúpili na stránku, stránka, ktorú ste navštívili predtým, ako ste vstúpili na aktuálne otvorenú stránku, čas, keď ste zostali na našich stránkach, typ prehliadača, operačný systém a typ zariadenia, nastavenia cookies a čas, kedy ste na stránku vstúpili.Tieto údaje slúžia na vytvorenie anonymného profilu.Okrem toho Vám prideľujeme ID používateľa, ktoré je uložené v súbore cookie vo Vašom prehliadači, za predpokladu, že akceptujete súbory cookie a neodmietli ste súhlas s analýzou Vášho správania (postupy odvolania sú popísané nižšie).Pri každom kliknutí na tlačidlo alebo odkaz sa aktualizuje anonymný profil na základe aktuálne navštívenej stránky a stránky navštívenej predtým.Informácie o profile budú uložené v databáze používateľov BERNINA na serveroch Zeta Global v rámci Európskej únie.Zhromaždené údaje budú čiastočne prenesené na server BERNINA, kde budú uložené a s Vaším súhlasom budú prepojené s ostatnými údajmi, ktoré o Vás BERNINA uložila.V závislosti od používania webovej stránky sa môžu zobraziť špecifické formuláre a ponuky.

Ak na našej webovej stránke vyplníte vyskakovací kontaktný formulár založený na použití a udelíte súhlas na kontaktovanie predajcom, ako aj súhlas na komerčné využitie Vašich údajov, spojíme údaje zadané v kontaktnom formulári (meno , adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, záujem o produkt) s predtým anonymizovanými údajmi zhromaždenými prostredníctvom značky Zeta Global, prepojíme ho s profilom súvisiacim s používateľom a spracujeme tieto informácie na účely priameho marketingu.Pri opakovanom vyhľadávaní webovej stránky sa údaje zodpovedajúcim spôsobom aktualizujú.S ohľadom na vyššie uvedený účel budú tieto údaje postúpené spoločnosti Zeta Global a spracované.Okrem toho budú informácie, ktoré ste uviedli v kontextovom kontaktnom formulári na základe použitia, s Vaším súhlasom odoslané predajcovi vo vašej oblasti.

Súbory cookie môžete kedykoľvek deaktivovať.To však môže viesť k tomu, že webovú stránku alebo aplikáciu nebude možné používať bez obmedzení.Prípadne môžete vykonať odhlásenie na https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/bc2d3301-11a5-4de5-b15e-ce796187a352/d0720d0f-d427-4a7d-a773-5d6793229f15.html. Keď to urobíte, spoločnosť Zeta Global vymaže všetky existujúce súbory cookie a pokúsi sa nastaviť nový (bez sledovania súborov cookie), aby sa uistila, že Vaša deaktivácia súborov cookie platí pre budúce návštevy webovej lokality alebo aplikácie. Okrem toho sa vymažú všetky údaje, ktoré už boli zhromaždené značkou Zeta Global na zhromažďovanie údajov.Súbor cookie bez sledovania oznamuje serveru Zeta Global, že v budúcnosti nebude vytvorená žiadna ďalšia používateľská analýza.Ak je Váš prehliadač alebo aplikácia nakonfigurovaná tak, že súbory cookie nie sú vo všeobecnosti akceptované, nie je možné nastaviť súbor cookie bez sledovania.Okrem toho, ak vymažete súbory cookie alebo ak používate iný prehliadač alebo zariadenie, musíte znova vykonať postup odhlásenia.
 
Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. 1 veta 1 písm. a GDPR, ak je udelený súhlas.

Údaje zhromaždené pomocou DMS poskytovanej spoločnosťou Zeta Global budú automaticky vymazané po 6 mesiacoch, pokiaľ ste nesúhlasili s dlhším obdobím uchovávania Vašich údajov a žiadne zákonné povolenie nezaručuje ďalšie uchovávanie.

Salesforce.com, Inc.
Platí pre www.bernina.com

Spoločnosť BERNINA používa Salesforce Marketing Cloud of Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Salesforce Marketing Cloud používa súbory cookie na analýzu správania používateľov na našich webových stránkach a v našej aplikácii. Používaním služby Salesforce Marketing Cloud chceme analyzovať, ktoré z našich webov / aplikácií navštevujú používatelia a o aké produkty majú používatelia záujem, aby sme mohli našim používateľom predstaviť obsah šitý na mieru podľa potrieb, ako aj pre priame marketingové účely. Údaje z analýzy správania používateľov sa zaznamenávajú anonymne alebo, pokiaľ je to možné, do profilov používateľov. Správanie používateľov možno vyhodnotiť pomocou algoritmu alebo manuálne.

Na vyhodnotenie správania používateľa sú informácie o použití webovej stránky alebo aplikácie spojené s individuálne vygenerovaným ID zákazníka a prípadne s ďalšími údajmi, napr. s informáciami, ktoré generujeme o používaní nášho newslettra (viac informácií nájdete na pozri oddiel 2 písm. d) týchto zásad ochrany osobných údajov nižšie), s informáciami o krokoch vykonaných používateľom na našom webe alebo v aplikácii, s údajmi uvedenými v oddiele 2 písm. a) a s ďalšími údajmi, ktoré už môžu byť uložené v profile zákazníka o príslušnom používateľovi. Správanie používateľov sa zaznamenáva do užívateľského profilu a hodnotí sa, ak bol poskytnutý súhlas s prijímaním informačných newslettrov.Pokiaľ takýto súhlas nebol poskytnutý, cookie zaznamenáva iba anonymné údaje používateľa.
 
To môže viesť k tomu, že spoločnosť Salesforce.com, Inc. bude mať prístup k Vašim osobným údajom. Spoločnosť Salesforce.com, Inc. spracúva Vaše údaje výhradne v mene a v súlade s pokynmi spoločnosti BERNINA. Ďalšie informácie o službe Marketing Cloud spoločnosti Salesforce nájdete na https://www.salesforce.com/uk/products/marketing-cloud/overview/. Zhromaždené údaje sú uložené na serveroch spoločnosti Salesforce.com, Inc.
 
Súbory cookie môžete kedykoľvek zakázať, čo však môže znamenať, že už viac nevyužívate web alebo aplikáciu. Prípadne môžete použiť proces odhlásenia, pri ktorom spoločnosť Salesforce.com, Inc. vymaže všetky existujúce súbory cookie spoločnosti Salesforce.com a pokúsi sa nastaviť nový súbor cookie (súbor cookie bez sledovania), takže odhlásenie zostane v platnosti, keď web alebo aplikácia budú v budúcnosti navštívené. Súbor no-track cookie informuje server Salesforce.com, že pre Vás v budúcnosti už nebude potrebné vytvárať žiadne ďalšie analýzy používateľov. Súbor no-track cookie nemožno nastaviť, ak je Váš prehliadač nastavený tak, že súbory cookie nie sú všeobecne akceptované. Ak tiež odstránite svoje súbory cookie alebo použijete iný počítač alebo webový prehliadač, budete musieť znova vykonať proces zrušenia.  
Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. A) GDPR, pokiaľ je poskytnutý súhlas, inak čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR

Bryj Technologies, Inc.
Platí pre aplikáciu BERNINA

Naša aplikácia a web používajú Bryj, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Bryj Technologies, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA („Bryj“). Používaním služby Bryj chceme zabezpečiť dizajn založený na potrebách a nepretržitú optimalizáciu našich webových stránok a analyticky zaznamenávať používanie našich webových stránok, aby sme pre Vás mohli optimalizovať naše služby. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. GDPR, pokiaľ je poskytnutý súhlas, inak čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f GDPR. Po stiahnutí aplikácie z obchodov Google a Apple sa anonymné údaje z príslušných obchodov s aplikáciami prenesú do služby Bryj. 

Bryj zhromažďuje osobné údaje na účely plnenia svojich zmluvných povinností a tieto údaje uchováva iba po dobu nevyhnutnú na poskytnutie služieb. So spoločnosťou Bryj sme uzavreli dohodu o spracovaní objednávky.

Rozsah súhlasu na zhromažďovanie a ukladanie údajov môžete určiť, keď udelíte súhlas s povolením „súborov cookie výkonu“. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť na stránke „zoznam súborov cookie“. 

Ak ste súhlasili s povolením „výkonnostných súborov cookie“, údaje zhromaždené spoločnosťou FollowAnalytics zahŕňajú nasledujúce:

 • ID zariadenia
 • ID aplikácie
 • Push Token
 • Stav autorizácie oznámenia
 • Platforma SDK
 • Verejný kľúč
 • Autentifikačné utajenie
 • Typ zariadenia
 • Verzia aplikácie a číslo zostavy
 • Kód krajiny
 • Model zariadenia
 • Jazyk
 • Kód mobilnej siete
 • Mobilný kód krajiny
 • Časové pásmo
 • Názov časového pásma
 • Verzia operačného systému
 • Je zariadenie Jailbroken
 • Rozhranie Ideom
 • Platforma SDK
 • Časový limit relácie
 • … 

Ak ste vzniesli námietku proti ukladaniu „výkonnostných súborov cookie“, služba Bryj stále zhromažďuje nasledujúce údaje (minimálne zhromažďovanie údajov):

 • ID zariadenia
 • ID aplikácie
 • Push Token
 • Stav autorizácie oznámenia
 • Platforma SDK
 • Verejný kľúč
 • Autentifikačné utajenie

Bryj použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie Vášho používania aplikácie / webu, na zostavenie správ o aktivitách aplikácie / webu a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním aplikácie / webu.

Informácie o poskytovateľovi tretej strany: Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA, privacy policy: https://bryj.ai/privacy.

Facebook Pixel, Custom Audiences a Facebook-Conversions 
Platí pre www.bernina.com a inspiracia.bernina.com

Táto webová stránka používa Facebook Pixel, ak je Vaše bežné bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, službu poskytuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.Materská spoločnosť je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (Facebook).Instagram je tiež služba poskytovaná Facebookom.

Právnym základom používania Facebook Pixel je Váš súhlas (článok 6(a) GDPR).

Pomocou Facebook Pixel je možné, aby Facebook identifikoval návštevníkov našich online služieb ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám (reklamy na Facebooku alebo Instagrame).V súlade s tým používame Facebook Pixel na zobrazovanie nami aktivovaných reklám na Facebooku a Instagrame len tým používateľom Facebooku a/alebo Instagramu, ktorí tiež prejavili záujem o naše online služby alebo ktorí vykazujú určité charakteristiky (napr. záujem o určité témy alebo produkty určené pomocou navštívených webových stránok), ktoré posielame na Facebook (vlastné publikum).Pomocou Facebook Pixel chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy na Facebooku a Instagrame zodpovedali potenciálnym záujmom používateľa a neboli vnímané ako otravné.Pomocou Facebook Pixel môžeme tiež sledovať účinnosť reklám na Facebooku a Instagrame na štatistické účely a účely prieskumu trhu tým, že vidíme, či sa používatelia dostanú na našu webovú stránku po kliknutí na reklamu na Facebooku alebo Instagrame (konverzie). 

Navyše využívaním Facebook Pixel využívame dodatočnú funkciu známu ako automatické pokročilé párovanie.Pomocou tejto technológie sa údaje, ako sú telefónne čísla, e-mailové adresy, dátumy narodenia alebo PSČ/poštové smerovacie čísla, odosielajú na Facebook zašifrované ako dodatočné informácie, ktoré ste nám poskytli.To nám umožňuje zvýšiť počet pripísaných konverzií a veľkosť našich vlastných publík.Ďalšie pokyny k „automatickej rozšírenej zhode“ nájdete v príslušnom Sekcia pomoci na Facebooku .

Používame aj proces Custom Audiences from File.To nám umožňuje nahrať na Facebook v zašifrovanom formáte rôzne informácie o zákazníkoch, ako sú e-mailové adresy, telefónne čísla, mená a priezviská.Pomocou týchto informácií môže Facebook určiť, či má byť niekto na Facebooku alebo Instagrame pridaný do našej reklamnej cieľovej skupiny.Týmto chceme zabezpečiť, aby sa reklamy zobrazovali iba používateľom, ktorí majú záujem o naše informácie a služby.Viac informácií o zákazníckych súboroch – vlastné publikum nájdete v príslušnom Sekcia pomoci na Facebooku .  

Spracovanie údajov Facebookom prebieha v rámci Dátová politika Facebooku. Nájdete to vo všeobecných informáciách o zobrazovaní reklám na Facebooku a Instagrame.

Používaním cookies môžete následne rozpoznať Facebook, keď ste prihlásení na Facebook alebo Instagram ako člen a optimalizovať efektivitu reklám, napr. ponúkaním cielených reklám cieľovým skupinám.Vyžaduje si to, aby ste mali účet na Facebooku a/alebo Instagrame a ste prihlásení na Facebooku a/alebo Instagrame ako člen.Ak nie ste členom Facebooku alebo Instagramu, toto spracovanie údajov sa Vás netýka.

Všeobecné informácie o používaní údajov zo strany Facebooku, Vašich právach v tomto ohľade a spôsoboch ochrany Vášho súkromia nájdete na Dátová politika Facebooku, or Zásady ochrany osobných údajov na Instagrame. Špeciálne informácie a podrobnosti o Facebook Pixel a o tom, ako funguje, nájdete v Sekcia pomoci na Facebooku. Ak chcete vo všeobecnosti namietať proti zhromažďovaniu Vašich údajov Facebook Pixel a používaniu Vašich údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku alebo Instagrame, môžete tak urobiť v Nastavenia reklamy na Facebooku, or Nastavenia ochrany osobných údajov na Instagrame . Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásený na Facebooku alebo Instagrame.

Ak nemáte účet na Facebooku alebo Instagrame, môžete tiež namietať proti používaniu súborov cookie na účely merania dosahu a reklamy prostredníctvom deaktivačná stránka propagačnej siete vypnutá ako aj na webovej stránke USA Vaše voľby reklamy alebo na európskej webovej stránke Vaše online voľby .

Svoj súhlas so spracovaním údajov Facebook Pixel a s použitím Vašich údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku a Instagrame pre našu webovú stránku môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zmenou nastavenia cookies.

Doplnky sociálnych médií (plug-ins) na www.bernina.com a blog.bernina.com
 
Na základe čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f GDPR, používame doplnok sociálnych médií zo sociálnej siete Pinterest na stránkach článkov na našom blogu, aby sme zvýšili povedomie o BERNINE a umožnili našim používateľom zdieľať obsah s priateľmi a známymi. Základný účel reklamy sa považuje za oprávnený záujem v zmysle GDPR.
 
Ak vstúpite na stránku obsahujúcu doplnok pre sociálne médiá z Pinterestu, nebudú sa Pinterestu ihneď odovzdávať žiadne osobné údaje. Iba keď kliknete na sociálne tlačidlo poskytovateľa doplnkov Pinterest, vytvoríte spojenie so serverom Pinterest. Vytvorením spojenia so serverom Pinterest sa údaje protokolu prenesú na Pinterest. Tieto údaje denníka môžu obsahovať Vašu IP adresu, adresu stránok, ktoré ste navštívili a ktoré tiež obsahujú funkcie Pinterestu, typ prehliadača a jeho nastavenia, dátum a čas žiadosti, spôsob použitia Pinterestu a cookies. Osobné údaje môžu byť preto prenesené na Pinterest a uložené (pravdepodobne v USA).  
Nemáme žiadnu kontrolu nad zhromaždenými údajmi a operáciami spracovania údajov, ani si nie sme vedomí úplného rozsahu údajov zhromaždených spoločnosťou Pinterest, účelov spracovania a doby uchovávania. Nemáme tiež žiadne informácie o odstránení údajov zhromaždených spoločnosťou Pinterest. Zodpovednosť za operácie, ktoré sú v súlade s ochranou údajov, musí byť zaručená spoločnosťou Pinterest.  
Pinterest ukladá zhromaždené údaje o Vás ako užívateľský profil a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo dizajnu webových stránok na mieru.Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (tiež pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na účely prezentácie reklamy orientovanej na dopyt a na informovanie ostatných používateľov Pinterestu o Vašich aktivitách na našom webe alebo v aplikácii. Máte právo namietať proti vytvoreniu tohto užívateľského profilu a musíte preto kontaktovať Pinterest.  
Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Pintereste a či ste prihlásení. Ak ste prihlásení na Pintereste, Vaše údaje, ktoré od nás zhromaždíme, budú spojené priamo s Vaším účtom Pinterest. Ak stlačíte tlačidlo a napríklad vytvoríte odkaz na stránku, Pinterest tiež uloží tieto informácie do Vášho používateľského účtu a verejne ich oznámi Vašim kontaktom.
 
Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov spoločnosťou Pinterest nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest, na ktoré odkazujeme nižšie. Nájdete tiež ďalšie informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia týkajúcich sa ochrany Vášho súkromia:
 
Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

7. Integrácia videí YouTube

Platí pre www.bernina.com, blog.bernina.com a www.bernette.com

Do našej online webovej stránky a aplikácie sme integrovali videá YouTube spoločnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“), ktoré sú uložené na stránke https://www.youtube.com a môžu byť prehrávané priamo z našej webovej stránky alebo aplikácie. Videá YouTube sú integrované s cieľom zabezpečiť pohodlný používateľský zážitok s webovou stránkou alebo aplikáciou. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Všetky videá YouTube na našej webovej stránke a v aplikácii sú vložené v režime „rozšírenej ochrany súkromia“, čo znamená, že ak si nehrávate videá na YouTube, žiadne údaje o Vás sa neprenášajú. Iba v prípade, že si video prehráte, budú nasledujúce údaje odoslané do YouTube. S týmto prenosom údajom nemôžeme nič urobiť.
 
Prehrávaním videa spoločnosť YouTube získa informácie o tom, že ste sa dostali na zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky alebo aplikácie. Okrem toho sa prenášajú údaje z protokolov (log data) v súlade s oddielom 2 písm. a) týchto zásad. Dochádza k tomu bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľský účet, na ktorý ste prihlásení, alebo žiadny používateľský účet nemáte. Ak ste prihlásení do služby Google, Vaše údaje budú priradené priamo k Vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli tieto údaje priradené k Vášmu profilu v službe YouTube, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky alebo aplikácie odhlásiť.Služba YouTube ukladá Vaše údaje ako používateľský profil a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu webových stránok na mieru. Takéto hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj v prípade používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt a na informovanie používateľov iných sociálnych sietí o Vašich aktivitách na našej webovej stránke alebo v aplikácii. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu takého používateľského profilu a v tejto veci sa musíte skontaktovať so službou YouTube.
 
YouTube je pridružená spoločnosť spoločnosti Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní spoločnosťou YouTube nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Ďalšie informácie o Vašich právach a možnostiach nastavení, ktoré sa týkajú ochrany Vášho súkromia nájdete na stránke:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk Spoločnosť Google má dátové centrá po celom svete (vo vnútri aj mimo EÚ, USA). Nevieme, či spoločnosť Google prenáša Vaše údaje na server, ktorý sa nachádza za hranicami EÚ alebo USA.

8. Google Mapy

Platí pre www.bernina.com, blog.bernina.com a www.bernette.com

Na tejto webovej stránke alebo v aplikácii využívame službu Google Maps od spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google“). Umožňuje nám to zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke alebo v aplikácii a Vám to umožňuje pohodlne používať funkciu mapy.Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Návštevou webovej stránky alebo aplikácie, Google získa informácie, ku ktorým ste sa dostali cez zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky alebo aplikácie.Okrem toho, údaje špecifikované v oddiele 2 a) tohto vyhlásenia sú prenášané do spoločnosti Google. Dochádza k tomu bez ohľadu na to, či Google poskytuje používateľský účet, na ktorý ste prihlásení, alebo žiadny používateľský účet nemáte. Ak ste prihlásení do služby Google, Vaše údaje budú priradené priamo k Vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli tieto údaje priradené k Vášmu Google profilu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky alebo aplikácie odhlásiť.Google ukladá Vaše údaje ako používateľský profil a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu webových stránok na mieru. Takéto hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj v prípade používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu takého používateľského profilu a v tejto veci sa musíte skontaktovať so spoločnosťou Google  
S cieľom čo najlepšie chrániť Vaše údaje sme podpísali zmluvu o spracovaní zmluvy so spoločnosťou Google.

Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní prostredníctvom služieb Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Ďalšie informácie o Vašich právach a možnostiach nastavení, ktoré sa týkajú ochrany Vášho súkromia nájdete na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Spoločnosť Google má dátové centrá po celom svete (vo vnútri aj mimo EÚ, USA). Nevieme, či spoločnosť Google prenáša Vaše údaje na server, ktorý sa nachádza za hranicami EÚ alebo USA.

9. Bezpečnosť údajov

Pri návšteve webových stránok používame široko používaný protokol TLS (Transport Layer Security) v spojení s najvyššou úrovňou šifrovania podporovanou Vaším prehliadačom.Taktiež prijímame príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom. Spoločnosť BERNINA však nemôže zaručiť bezpečnosť údajov prenášaných Vami ako používateľom.Akýkoľvek prenos údajov uskutočňujete na vlastné riziko.

10. Vaše práva

Máte právo

 • v súlade s čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) žiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame.Predovšetkým sa môžete dožadovať informácií o účeloch spracúvania, o kategórii osobných údajov, kategórii príjemcov, ktorým boli Vaše údaje poskytnuté, o plánovanom období uchovávania, a taktiež o práve na zmeny, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo rozpor, o existencii práva odvolať sa, o pôvode údajov, pokiaľ neboli získané od nás, a o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne popisných informácií o podrobnostiach;
 • v súlade s čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) požadovať nápravu nepresných alebo neúplných osobných údajoch, ktoré uchovávame;
 • v súlade s čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, pokiaľ sa ich spracúvanie nevyžaduje na výkon práva na slobodu prejavu a na informácie, na dodržanie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo uplatňovania, výkonu alebo ochrany zákonných práv;
 • v súlade s čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ je vami spochybnená správnosť týchto údajov, pokiaľ je spracúvanie nezákonné, no Vy odmietnete ich vymazanie, hoci my tieto údaje nepotrebujeme, pretože to potrebujete v súvislosti uplatnením, výkonom alebo ochranou právnych nárokov alebo ste podali námietku proti spracúvaniu v súlade s čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR);
 • v súlade s čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich zaslanie inej zodpovednej osobe;
 • v súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý nám bol udelený. V dôsledku toho už nebudeme môcť pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu v budúcnosti.

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, pošlite nám e-mail na [email protected] alebo nám pošlite správu na kontaktné údaje uvedené v právnom upozornení.

Právo namietať:
Ak spracúvame Vaše osobné údaje na ochranu oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR, tak v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR, máte právo namietať voči tomuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Proti spracovaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu namietať v súlade s čl. 21 (2) GDPR. Na uplatnenie práva na námietku nám postačí zaslanie neformálneho oznámenia, napr. prostredníctvom e-mailu na [email protected].
 
Právo odvolať sa:
Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), tak v súlade s čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov.

11. Obeh a zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú momentálne platné a naposledy boli aktualizované 6. mája 2022.
 
V dôsledku ďalšieho vývoja našej webovej stránky alebo aplikácie a ponúk alebo v súvislosti so zmenenými zákonnými alebo regulačnými požiadavkami, môže byť potrebné tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť.Príslušné aktuálne zásady ochrany osobných údajov sú kedykoľvek dostupné na našej webovej stránke na adrese https://www.bernina.com/privacy alebo v našej aplikácii a môžete si ich vytlačiť.