Zákon o digitálnych službách

Zákon o digitálnych službách (DSA, nariadenie (EÚ) 2022/2065) je nariadenie EÚ, ktoré nadobudlo účinnosť 16. novembra 2022. .Jeho cieľom je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu so sprostredkovateľskými službami stanovením harmonizovaných pravidiel pre bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie, ktoré uľahčuje inovácie a v ktorom sú základné práva zakotvené v charte vrátane zásady ochrany spotrebiteľa, sú účinne chránené.

V rozsahu, v akom je BERNINA International AG ("BERNINA") poskytovateľom sprostredkovateľských služieb v zmysle DSA, platí nasledovné:

1. Kontaktné miesto pre orgány členských štátov, Komisiu a správnu radu, ako aj pre príjemcov služieb v súlade s článkami 11 a 12 DSA 

crossover ochrana
Denkinger GmbH & Co. KG
Ústredná ohlasovňa BERNINA
Goethestrasse 19
78600 Kolbingen, Nemecko

Email: [email protected]
 
Môžete nás kontaktovať v nemčine, francúzštine, taliančine alebo angličtine.
 

2. Právny zástupca v súlade s článkom 13 DSA

crossover ochrana
Denkinger GmbH & Co. KG
Goethestrasse 19
78600 Kolbingen, Nemecko

3. Správa o transparentnosti v súlade s článkami 15 a 24 DSA

Správa o transparentnosti, ktorá sa má sprístupniť raz ročne v súlade s článkom 15 ods. 1 DSA a ktorá obsahuje moderovanie obsahu vykonané v príslušnom roku, bude zverejnená na tomto mieste po jej vypracovaní. 

Priemerný počet mesačných aktívnych príjemcov služby v EÚ za posledných šesť mesiacov v súlade s článkom 24 ods. 2 DSA bol výrazne nižší ako platný limit 45 miliónov príjemcov služby. 

4. Mechanizmy oznamovania a konania v súlade s článkom 16 DSA

V článku  16 DSA sa uvádza, že jednotlivci a subjekty nám musia byť schopné oznámiť, že naše hostingové služby na tejto webovej lokalite– vrátane online platforiem– obsahujú obsah, ktorý považujú za nezákonný.'Ak nájdete nezákonný, nezákonný alebo nežiaduci obsah v online ponukách spoločnosti BERNINA, budeme vďační, ak nám to nahlásite.Ak tak chcete urobiť, vyplňte nižšie uvedený formulár alebo nás kontaktujte e-mailom, v predmete uveďte "Centrálnu ohlasovňu" na nižšie uvedenej adrese.

Ak chcete odoslať správu, uveďte nasledujúce body:

 1. Dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo považujete predmetné informácie za nezákonný obsah; 
 2. Jasné označenie presného elektronického umiestnenia týchto informácií, ako je presná adresa URL alebo adresy URL, a v prípade potreby dodatočné informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu prispôsobené typu obsahu a konkrétnemu typu služby; 
 3. Vaše meno a e-mailová adresa (okrem informácií, o ktorých sa domnievate, že zahŕňajú trestný čin týkajúci sa sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania, detskej pornografie, nabádania detí na sexuálne účely alebo podnecovania, napomáhania a navádzania na takéto trestné činy alebo pokusu o ich spáchanie).V týchto prípadoch alebo iných prípadoch, kedy by ste chceli podať hlásenie anonymne, nám môžete zavolať na číslo +49 (0) 7463 990795 (v nemčine alebo angličtine) alebo nás kontaktovať poštou na vyššie uvedenej adrese (v ktoromkoľvek z vyššie uvedených jazykov );
 4. Vyhlásenie potvrdzujúce Vaše presvedčenie v dobrej viere, že informácie a obvinenia vo Vašej správe sú presné a úplné.
 

5. Interný systém vybavovania sťažností v súlade s článkom 20 DSA

Spoločnosť BERNINA môže prijímať rozhodnutia týkajúce sa obmedzení obsahu alebo účtov príjemcov našich sprostredkovateľských služieb v zmysle DSA, ak podľa názoru spoločnosti BERNINA informácie sprístupnené príjemcom služby predstavujú nezákonný obsah alebo sú v rozpore so všeobecnými podmienkami platformy.BERNINA sa môže rozhodnúť 

 1. obmedziť alebo zakázať prístup k obsahu alebo informáciám príjemcu služby, 
 2. úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie našich služieb pre príjemcov služby, 
 3. pozastaviť alebo zatvoriť účet príjemcu služby, 
 4. obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť možnosť speňažovať obsah príjemcov služieb
Ak ako príjemca služby s takýmto rozhodnutím nesúhlasíte, môžete proti rozhodnutiu BERNINA bezplatne podať sťažnosť prostredníctvom nášho interného systému vybavovania sťažností.Sťažnosti možno podať do šiestich mesiacov od doručenia napadnutého rozhodnutia zaslaním e-mailu na adresu[email protected]. Sťažnosti budú vybavované včas, nediskriminačným, starostlivým a svojvoľným spôsobom pod dohľadom kvalifikovaného personálu.Hneď ako prijmeme rozhodnutie, budeme sťažovateľa bezodkladne informovať.
 

6. Možnosti mimosúdneho riešenia sporov v súlade s článkom 21 DSA

Na riešenie sporov týkajúcich sa rozhodnutí prijatých v rámci nášho interného systému vybavovania sťažností v súlade s odsekom 5 je možné spor riešiť mimosúdnou cestou pred schváleným orgánom na mimosúdne riešenie sporov v zmysle článku 21 DSA. Schválené orgány na mimosúdne urovnanie sporov sú nestranné, nezávislé subjekty, výslovne schválené členskými štátmi EÚ, ktoré majú kapacitu a odborné znalosti na preskúmanie sporov, ktoré im boli predložené.BERNINA je povinná spolupracovať s orgánom mimosúdneho riešenia sporov v rozsahu vyžadovanom zákonom.BERNINA však nie je viazaná rozhodnutiami orgánu mimosúdneho riešenia sporov.
 
Možnosťou mimosúdneho riešenia sporov nie je dotknuté právo príjemcu príslušnej služby začať v ktoromkoľvek štádiu konania o napadnutí rozhodnutí na súde v súlade s platnými právnymi predpismi.
 

7. Opatrenia a ochrana pred zneužitím v súlade s článkom 23 DSA

Ako poskytovateľ online platforiem spoločnosť BERNINA na primeranú dobu a po predchádzajúcom upozornení pozastaví poskytovanie služieb príjemcom služby, ktorí často poskytujú zjavne nezákonný obsah.BERNINA tiež pozastaví na primeranú dobu a po vydaní predchádzajúceho upozornenia spracovanie správ a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov oznamovania a konania a interných systémov vybavovania sťažností jednotlivcami alebo subjektmi alebo sťažovateľmi, ktorí často predkladajú správy alebo sťažnosti, ktoré sú zjavne neopodstatnené.BERNINA pri rozhodovaní o pozastavení posúdi od prípadu k prípadu a včas, starostlivo a objektívne, či sa príjemca služby, jednotlivec, subjekt alebo sťažovateľ podieľa na zneužívaní, pričom zohľadní všetky relevantné skutočnosti a okolnosti zrejmé z dostupných informácií.Okolnosti, ktoré BERNINA berie do úvahy pri posudzovaní, či došlo k zneužitiu a ako dlho by malo byť pozastavenie, zahŕňajú aspoň tieto:

 1. Absolútny počet položiek so zjavne nezákonným obsahom alebo zjavne neopodstatnenými hláseniami alebo sťažnosťami podanými v danom časovom rámci;  
 2. Ich relatívny podiel vo vzťahu k celkovému počtu položiek poskytnutých informácií alebo správ predložených v danom časovom rámci;  
 3. Závažnosť zneužitia vrátane povahy nezákonného obsahu a jeho dôsledkov;  
 4. Ak je to možné identifikovať, úmysel príjemcu služby, jednotlivca, subjektu alebo sťažovateľa.